TV2 News har lys i øj­ne­ne

BT - - DEBAT -

DR2 ge­nud­sen­der Claus Mey­er-do­ku­men­tar, mens DR1 vi­ser sid­ste af­snit af ’Bed­rag II’ den­ne før­ste søn­dag af­ten i ad­vent. Alt imens TV2 News bra­ger løs i bre­aking. 10 års li­ve-fød­sels­dag for åben ska­erm og fuld be­ret­ti­gel­se. Ik­ke med lys i lag­ka­gen el­ler i ad­vents­kran­sen - men i øj­ne­ne og helt ale­ne på bre­aking-ba­nen, for­di DR ik­ke fin­der af­te­nens mi­ni­ster­nav­nela­ek og re­ge­rings­nyhe­der sto­re nok til at ryd­de sen­de­fla­den.

HVAD ER PROBLEMET? Mon ik­ke idé­man­den bag den­ne af­ten sid­der og hyg­ger sig for­an ska­er­men. I dob­belt for­stand ...

TV2 NEWS-VAERTER, JOURNALISTER og kom­men­ta­tor An­ders Lang­bal­le mul­ti­ta­sker mel­lem be­ske­der i ører­ne, mo­bil­te­le­fo­nen, gra­fik, bil­le­der og en te­le­promp­ter, der er sat ud af kraft. Det ene mi­ni­ster­navn ef­ter det na­e­ste tik­ker stil­le og ro­ligt ud mel­lem ord­s­trøm­men. Og DR nø­jes på dr.dk med kun at na­ev­ne de mi­ni­stre, de selv kan få be­kra­ef­tet - tre-fi­re af slagsen, mens man und­la­der at til­fø­je de 4-5 øv­ri­ge, kon­kur­ren­ter­ne på TV2 News har bo­ret frem un­der over­skrif­ten: ’Vi er­fa­rer’. MÅSKE LIGE LOVLIG de­mon­stra­tivt al den stund, at TV2-News-re­to­rik­ken om­kring de­res af­slø­rin­ger ta­ger sig va­li­de ud, så hvor­for ik­ke ud­stik­ke Ras­mus Nordq­vist lidt kre­dit og be­nyt­te sig af ci­tat­me­to­den for at få fle­re nav­ne frem? PÅ TORSDAG RUNDER TV2 News of­fi­ci­elt ti år. Og mon ik­ke idé­man­den bag den­ne af­ten sid­der og hyg­ger sig for­an ska­er­men. End­da i dob­belt for­stand. Da­va­e­ren­de TV2-di­rek­tør og nu­va­e­ren­de Li­be­ral Al­li­an­ce­top­rå­d­gi­ver Per Mi­ka­el Jen­sen er på sin vis in­vol­ve­ret i det he­le. Han und­fan­ge­de news-idéen, køb­te en he­li­kop­ter og send­te den i luf­ten som et ro­te­ren­de luftskib for Dan­marks 24-ti­mers nyheds­ka­nal. I af­ten i den ful­dend­te sym­bio­se, da hans me­di­e­ba­by har tv-sce­nen for sig selv og so­lo kan an­non­ce­re fle­re mi­ni­ster­po­ster for det par­ti, han i kulis­sen har hjul­pet i re­ge­ring. Så har man da gi­vet sit bi­drag til søn­dags­un­der­hold­nin­gen midt i af­tenkaf­fen. NATURLIGVIS OG­SÅ EN slags pseu­do­de­mon­stra­tion ud i jour­na­li­stik­kens grund­gra­ver­trin, for mon dog mi­ni­ster­nav­ne­ne slip­per ud uden tre­klø­ver­le­del­sens vel­sig­nel­se. Or­ke­stre­ret spin el­ler lø­ben­de la­ek med mest mu­lig eks­po­ne­ring og ga­ran­te­ret båndsløj­fe nat­ten igen­nem. Avi­ser­ne er­fa­rer og­så de­res på respek­ti­ve web­s­i­tes. Kristian Jen­sen og Met­te Kurt Lassen,

Po­li­tisk ord­fø­rer, Al­ter­na­ti­vet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.