Dra­ebt i ulyk­ke på mink­farm

BT - - NYHEDER -

En ar­bejds­u­lyk­ke ko­ste­de søn­dag ef­ter­mid­dag en 33årig kvin­de li­vet på en mink­farm i Egeb­jerg i Østjyl­land.

Iføl­ge lo­kal­po­li­ti­et i Hor­sens kør­te kvin­den en 400-500 ki­lo tung mo­to­ri­se­ret tril­lebør, da hun blev klemt imel­lem den så­kald­te mo­tor­bør og en la­es­se­ma­ski­ne.

»Hun bak­ke­de med mo­tor­bø­ren og mi­ste­de her­re­døm­met,« si­ger le­de­ren af lo­kal­po­li­ti­et i Hor­sens, Pe­ter Thay­sen.

Ulyk­ken ske­te uden­for. Kvin­den be­nyt­te­de en stejl grus­vej i ste­det for en flad vej, som de an­sat­te nor­malt skal kø­re ad med det på­ga­el­den­de kø­re­tøj. Kvin­den blev kon­sta­te­ret død lidt ef­ter klok­ken 16, da red­nings­per­so­na­le var an­kom­met til ulyk­kes­ste­det.

»Hun blev fun­det af kol­le­ger og eje­ren af virk­som­he­den, som un­dre­de sig over, at de hør­te mo­tor­støj, uden at der ske­te yder­li­ge­re,« si­ger Pe­ter Thay­sen.

Den 33-åri­ge kom fra Let­land og hav­de ar­bej­det på mink­far­men i tre år, op­ly­ser po­li­ti­et

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.