Triplemor­der jag­tes i Tyr­ki­et

BT - - NYHEDER -

UHYGGELIGT det er igen­nem ham, vi sam­ar­bej­der med de tyr­ki­ske myn­dig­he­der, som bl.a. le­der ef­ter den sig­te­de i den øst­li­ge del af Tyr­ki­et. Og så ar­bej­der vi vi­de­re her­hjem­me med de tek­ni­ske spor, så vi er klar til at kun­ne do­ku­men­te­re sa­gen, når el­ler hvis han kom­mer til­ba­ge. Men det pro­ble­ma­ti­ske er jo, at vi skal ha­ve ham fun­det først,« si­ger Bent Thu­e­sen, som hver­ken vil be- el­ler af­kra­ef­te, om der er sik­ret be­vi­ser mod den sig­te­de i form af en dna-pro­fil el­ler fin­ger­af­tryk.

»Vi er nødt til at pra­e­sen­te­re tin­ge­ne for den sig­te­de, før vi går ud i pres­sen. Men jeg kan vist godt si­ge så me­get, at vo­res mi­stan­ke­grund­lag ik­ke er ble­vet dår­li­ge­re,« til­fø­jer han.

Ha­mid Fa­rid Mo­ham­med (bil­le­det) er iføl­ge ryg­ter blandt de øv­ri­ge sy­ri­ske flygt­nin­ge i Aa­ben­raa ble­vet set i sit hjem­land ef­ter dra­be­ne. Det­te er ik­ke ble­vet be­kra­ef­tet fra of­fi­ci­elt hold.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.