Ot­te sår­et i an­greb på uni­ver­si­tet

BT - - NYHEDER -

SKUDDRAMA Mindst ot­te per­so­ner er kom­met til ska­de i for­bin­del­se med et an­greb på det ame­ri­kan­ske uni­ver­si­tet Ohio Sta­te i by­en Co­lum­bus. Det forta­el­ler po­li­tikil­der til den lo­ka­le tv-sta­tion WBNS. Mindst syv af de sår­e­de mel­des at va­e­re i sta­bil til­stand.

Be­tjen­te har skudt og dra­ebt en ger­nings­mand. Iføl­ge NBC News har po­li­ti­et iden­ti­fi­ce­ret man­den som va­e­ren­de en so­ma­lisk flygt­ning, der hav­de per­ma­nent sta­tus som flygt­ning i USA. Han skul­le va­e­re om­kring 20 år. Han me­nes at ha­ve va­e­ret ale­ne om an­gre­bet.

Det er uklart, hvor­dan de ot­te per­so­ner er kom­met til ska­de. I går ef­ter­mid­dag dansk tid skrev uni­ver­si­te­tets sik­ker­heds­af­de­ling på Twit­ter, at en be­va­eb­net per­son hav­de skudt og var på fri fod.

Et vid­ne be­skri­ver, hvor­dan en ger­nings­mand kør­te en rød bil ind i en men­ne­ske­ma­eng­de. En af de ram­te er en be­tjent. Bil kør­te ind i grup­pe Jo­seph Noll, der er stu­dent, si­ger til WBNS, at han hør­te en bran­da­larm, men in­gen skud. Han så og­så en bil kø­re ind i en men­ne­ske­ma­eng­de.

»Jeg var der, og der var in­gen skud,« si­ger han.

»En el­ler an­den kør­te i hvert fald en grup­pe over med sin bil. Det kan jeg forta­el­le jer med sik­ker­hed.«

En an­den stu­de­ren­de forta­el­ler dog til tv-sta­tio­nen ABC, at hun hør­te skud. An­dre me­di­er be­ret­ter om vid­ner, der si­ger, at en ger­nings­mand an­greb folk med en kniv.

Uni­ver­si­te­tets sik­ker­heds­af­de­ling ad­va­re­de man­dag mor­gen lo­kal tid om, at der var en va­eb­net mand på fri fod.

Po­li­ti­et mød­te talsta­er­kt op og af­spa­er­re­de et om­rå­de na­er cam­pus, mens man jag­te­de en for­modet ger­nings­mand.

Den af­spa­er­ring er op­ha­e­vet igen, og iføl­ge po­li­ti­et er det igen sik­kert at fa­er­des på om­rå­det om­kring uni­ver­si­te­tet.

Ohio Sta­te er et af USA’s stør­ste uni­ver­si­te­ter med om­kring 60.000 stu­de­ren­de. Al un­der­vis­ning på uni­ver­si­te­tet blev af­lyst .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.