Lyv ik­ke om ju­le­man­den

BT - - NYHEDER -

BARNETRO

Fi­lo­sof Ru­ne Klin­gen­berg fra Roskil­de Uni­ver­si­tet er enig i, at man skal pas­se på med løg­nen. Han er ph.d.stu­de­ren­de og har bl.a. be­ska­ef­ti­get sig med moralsk an­svar og stra­fe­tik. I 2013 skrev han en klum­me i dag­bla­det Po­li­ti­ken, hvor han op­for­dre­de fora­el­dre til at drop­pe løg­nen om ju­le­man­den.

»Når børn fin­der ud af, at de voks­ne har lø­jet, ska­ber det en mi­stil­lid til de voks­ne. Når de ik­ke ta­ler sandt, så tror børn, at det er okay at ly­ve,« si­ger han. Kan bli­ve til grin Iføl­ge Ru­ne Klin­gen­berg ri­si­ke­rer det en­kel­te barn at bli­ve gjort til grin af de le­ge­kam­me­ra­ter, der ik­ke la­en­ge­re tror på man­den med det hvi­de ska­eg og rø­de tøj.

»Det vil jo ska­de bar­nets selv­til­lid, hvis det på den må­de bli­ver lat­ter­lig­gjort. Det skal fora­el­dre hu­ske på,« si­ger han.

Un­der­sø­gel­ser vi­ser, at børn bli­ver slemt skuf­fe­de, når de en dag op­da­ger sand­he­den – ca. fem pro­cent fø­ler sig di­rek­te snydt og bed­ra­get.

Men iføl­ge Mar­gret­he Brun Han­sen ved børn godt, at ju­le­man­den ik­ke fin­des, når de når en vis al­der. Men af hen­syn til fora­el­dre­ne la­der de, som om de fort­sat tror på ham. Når de ser fars tø­f­ler un­der ju­le­mand­skostu­met, ved de godt, hvor­dan det ha­en­ger sam­men, me­ner Mar­gret­he Brun Han­sen.

»Jeg over­hør­te en­gang en seksår­ig dreng forta­el­le til sin kam­me­rat, at hans mor sta­dig tro­e­de på ju­le­man­den i mod­sa­et­ning til ham selv. Børn er slet ik­ke så dum­me,« slår hun fast.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.