La­dy Ga­ga: Kvin­der vil el­skes dybt og in­der­ligt

BT - - TV/RADIO -

SVAER KAERLIGHED Der var til­sy­ne­la­den­de in­gen en­de på lyk­ken, da sku­e­spil­le­ren Tay­l­or Kin­ney fri­e­de til den ver­den­skend­te po­p­san­ge­r­in­de La­dy Ga­ga på va­len­tin­s­dag sid­ste år. Men i juli tog pop­pro­vo­ka­tø­ren bla­det fra mun­den og for­tal­te he­le ver­den, at for­lovel­sen var sat på pau­se. Si­den har hun ik­ke va­e­ret bleg for at ta­le om det hår­de brud, og i et nyt in­ter­view med CBS Sun­day Mor­ning gi­ver hun sit bud på, hvor­for det til ti­der går galt med ka­er­lig­he­den.

»Jeg tror, at kvin­der el­sker me­get kraf­tigt. Vi el­sker ma­end. Vi el­sker med alt, hvad vi har. Og nog­le gan­ge ved jeg ik­ke, om ka­er­lig­he­den mø­des med den va­er­dig­hed, som vi øn­sker. Vi prø­ver ik­ke at gø­re dig min­dre man­dig. Vi vil ba­re el­skes så dybt, helt og in­der­ligt, som vi el­sker dig,« si­ger La­dy Ga­ga i in­ter­viewet uden at na­ev­ne sin nu eks­for­lo­ve­des navn. Sim­pel kaerlighed Den 30-åri­ge su­per­stjer­ne for­tal­te i juli si­ne fans om brud­det på det so­ci­a­le me­die In­s­ta­gram med et sort-hvid-fo­to af par­ret, der gik ta­et om­s­lyn­get.

»Tay­l­or og jeg har al­tid tro­et på, Vi prø­ver ik­ke at gø­re dig min­dre man­dig. Vi vil ba­re el­skes så dybt, helt og in­der­ligt, som vi el­sker dig at vi er soul­ma­tes. Li­ge­som al­le an­dre par har vi og­så op- og ned­t­u­re, og vi har ta­get en pau­se,« skrev La­dy Ga­ga i op­sla­get.

»Vi er beg­ge am­bi­tiø­se kunst­ne­re og hå­ber på at kom­me igen­nem de lan­ge di­stan­cer og kom­pli­ce­re­de ka­len­de­re, så vi kan fort­sa­et­te den simp­le kaerlighed, vi al­tid har haft til hin­an­den.«

La­dy Ga­ga og Tay­l­or Kin­ney har dan­net par si­den 2011. De mød­te hin­an­den, da han med­vir­ke­de i en mu­sik­vi­deo til La­dy Ga­gas num­mer ’Yoü and I’.

I fe­bru­ar 2015 sat­te sku­e­spil­le­ren en ring på sin ud­kår­nes fin­ger, men for­lovel­sen blev alt­så af­brudt, før kir­ke­klok­ker­ne nå­e­de at rin­ge.

La­dy Ga­ga, der har det bor­ger­li­ge navn Ste­fa­ni Jo­an­ne An­ge­li­na Ger­ma­not­ta, er lige nu ak­tu­el med al­bum­met ’Jo­an­ne’. SOLEN I DAG MÅNEN I DAG

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.