Nis­sen på spi­li Her­ning

Stor­ta­len­tet Ras­mus Nis­sen slog til med sin blot an­den Su­per­liga­scor­ing, da OB blev be­sej­ret 1-0

BT - - SPORTEN -

Ras­mus er et ka­em­pe ta­lent. Han er hur­tig på fød­der­ne og har et godt blik for spil­let. Som ty­pe vil jeg ka­rak­te­ri­se­re ham som frem­ti­dens ba­ck, der bå­de kan for­sva­re og bi­dra­ge til of­fen­si­ven Jess Thorup, FCM-tra­e­ner

Få da­ge før 1. de­cem­ber var Nis­sen bog­sta­ve­ligt talt på spil på MCH Are­na i af­tes.

Da FC Midtjyl­land kon­so­li­de­re­de sin po­si­tion blandt Su­per­liga­ens top­hold med en sejr på 1-0 over bund­hol­det OB, slog stor­ta­len­tet Ras­mus Nis­sen - tre da­ge før ju­le­må­ne­dens be­gyn­del­se - til med sin blot an­den fuld­tra­ef­fer i dansk fod­bolds bed­ste ra­ek­ke.

»Da Onu­a­chu drib­ler sig gen­nem OB-for­sva­ret, for­nem­mer jeg, at der kan op­stå en scor­ings­mu­lig­hed. Plud­se­lig hav­ner bol­den for fød­der­ne af mig, og så er der ik­ke an­det at gø­re end at tril­le den over må­l­linj­en,« si­ger Ras­mus Nis­sen med et stort smil.

Han spil­le­de sid­ste år på det FCMhold, der nå­e­de langt i UEFA Youth Le­ague.

»Her hav­de tra­e­ne­ren pla­ce­ret mig på den de­fen­si­ve midt­ba­ne. På vo­res hold i Su­per­liga­en er jeg høj­re ba­ck, og den po­si­tion har jeg det og­så fint med at spil­le,« si­ger Ras­mus Nis­sen, der i som­mer un­der­skrev en fe­mårig af­ta­le med FC Midtjyl­land.

»Her stor­tri­ves jeg. Men det er ik­ke no­gen hem­me­lig­hed, at jeg på et tids­punkt ger­ne vil til en klub i en af de sto­re eu­ro­pa­ei­ske liga­en,« si­ger Ras­mus Nis­sen.

Skal man tro FCM-tra­e­ner Jess Thorup er chan­cer­ne for, at drøm­men går i op­fyl­del­se til ste­de.

»Ras­mus er et ka­em­pe ta­lent. Han er hur­tig på fød­der­ne og har et godt blik for spil­let. Som ty­pe vil jeg ka­rak­te­ri­se­re ham som frem­ti­dens ba­ck, der bå­de kan for­sva­re og bi­dra­ge til of­fen­si­ven,« si­ger Jess Thorup, der til gen­ga­eld ik­ke er helt til­freds med sit holds spil.

»Det var okay i før­ste halv­leg, men ef­ter pau­sen kom­mer vi ik­ke rig­tigt ud af om­kla­ed­nings­rum­met. I ste­det for at fort­sa­et­te pres­spil­let over­la­der vi ini­ti­a­ti­vet til Es­b­jerg og må til sidst slås for at få sej­ren og de tre po­int,« si­ger Jess Thorup.

Han så fra si­de­linj­en to mi­nut­ter før tid OB-an­gri­be­ren Ras­mus Fester­sen ha­ve mu­lig­he­den for at ud­lig­ne til 1-1.

»Jeg bur­de ha­ve sco­ret. Men blev ta­ck­let hårdt i sku­dø­je­blik­ket (af Tim Sparv, red.),« si­ger Ras­mus Fester­sen.

Han ser frem til tors­da­gens bund­kamp mod Es­b­jerg.

»Det er en kamp, vi helst skal vin­de. Kan vi spil­le lige så godt mod ve­stjy­der­ne, som vi gjor­de i an­den halv­leg mod FC Midtjyl­land, er jeg fortrøst­nings­fuld,« si­ger Ras­mus Fester­sen og bli­ver bak­ket op i sit syns­punkt af Kent Ni­el­sen.

»Vur­de­ret på bag­grund af vo­res ind­sats mod FCM sy­nes jeg, at vi står godt in­den kam­pen mod Es­b­jerg. Ef­ter min me­nig hav­de det ik­ke va­e­ret ufortjent, hvis vi hav­de få­et et po­int med hjem fra kam­pen i Her­ning,« si­ger Kent Ni­el­sen.

Han må i kam­pen mod Es­b­jerg und­va­e­re Jo­an Si­mun Ed­munds­son, der på grund af den ad­var­sel, han fik mod FC Midtjyl­land, er ka­ran­ta­e­ne­ramt.

Hos FCM er der noget, der ty­der på, at man hel­ler ik­ke kom­mer til at stil­le med sta­er­ke­ste hold i midt­u­ge­kam­pen mod Sil­ke­borg. Så­le­des ud­gik Fi­lip Novak med en an­kel­ska­de mod OB, mens Mar­tin Pu­sic un­der søn­da­gens tra­e­ning på­drog sig en kna­eska­de.

»Vi hav­de hå­bet, at Pu­sic kun­ne spil­le mod OB. Men trods in­ten­si­ve be­hand­lin­ger i ti­mer­ne op til kam­pen nå­e­de han desva­er­re ik­ke at bli­ve klar. Lige nu er det sva­ert at si­ge noget om, hvor al­vor­lig ska­den er,« si­ger Jess Thorup.

FO­TO: HEN­NING BAGGER

Han hav­de ik­ke rød hue på, men Ras­mus Nis­sen gav FCMs fans en flot ga­ve, da han score­de det en­li­ge mål i gårs­da­gens op­gør mod OB.

Tho­mas Idskov | idskov@bt.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.