Pgra­de­ret

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FODBOLDENS FREMTID Det blev godt nok lan­ce­ret lidt la­ko­nisk som det fem­te ud af fem punk­ter så­dan halvt ne­de i en pres­se­med­del­el­se fra DBU lør­dag ef­ter­mid­dag. Men af­ta­len om at flyt­te en ra­ek­ke kom­pe­ten­cer fra DBU til klub­ber­ne er alt an­det end li­ge­gyl­dig. Den er hi­sto­risk, for­di Dan­mark­s­tur­ne­rin­gen ef­ter 20 år un­der DBUs le­del­se nu ven­der til­ba­ge til klub­ber­ne og vil - iføl­ge net­op klub­ber­ne - ryk­ke dansk fod­bold ’mar­kant’ fremad. »Det he­le hand­ler om, at vi frem­over kan le­ve­re dansk pro­fes­sio­nel fod­bold på et hø­je­re ni­veau til de dan­ske fod­bold­fans,« si­ger di­rek­tør for Di­vi­sions­for­e­nin­gen, Claus Thom­sen. BT 4. novem­ber 2015 BT 5. novem­ber 2015 BT 27. novem­ber 2016

»Det er ik­ke så­dan, at vi aen­drer noget på ons­dag. Men nu har vi nog­le ram­mer, der gør det mu­ligt at for­bed­re dansk fod­bold. Vi får 50 pro­cent me­re til fi­nan­si­e­ring af eli­te­ud­vik­lin­gen, hvil­ket be­ty­der, at vi kan for­bed­re nog­le ting til klub­ber­nes bed­ste. Noget af det før­ste vil nok va­e­re in­ve­ste­rin­ger til gla­e­de for til­sku­er­ne for at for­bed­re op­le­vel­sen og få end­nu fle­re folk på sta­dion,« si­ger Claus Thom­sen, der end­nu ik­ke Det he­le hand­ler om, at vi frem­over kan le­ve­re dansk pro­fes­sio­nel fod­bold på et hø­je­re ni­veau til de dan­ske fod­bold­fans ’er klar til at forta­el­le om de kon­kre­te pla­ner’.

Af­ta­len med DBU be­ty­der, at Di­vi­sions­for­e­nin­gen frem­over har ret­tig­he­der­ne til tur­ne­rin­gen og med stør­re sik­ker­hed kan for­hand­le om de lu­kra­ti­ve tv-ret­tig­he­der, li­ge­som de hur­ti­ge­re og uden DBUs mel­lem­komst kan fo­re­ta­ge så­vel små som sto­re aen­drin­ger, klub­ber­ne måt­te øn­ske. Men den helt sto­re aen­dring for kva­li­te­ten af dansk fod­bold kom­mer sam­men med øko­no­mi­en i form af 50 pro­cents for­ø­gel­se af bi­dra­get til eli­te­ud­vik­lin­gen til år­ligt ca. 15 mio. samt DBUs øge­de ta­lent­sats­ning på 45 mio. kr. over de kom­men­de 10 år.

»Det må man gi­ve DBU; at det er vir­ke­lig vig­tigt, at de har lagt de mid­ler sam­ti­dig med de øv­ri­ge aen­drin­ger. Det kan flyt­te dansk fod­bold mar­kant. Hvis vi her­hjem­me er før­en­de på et punkt, er det, at vi har så man­ge or­ga­ni­se­re­de fod­bold­spil­le­re. Det be­ty­der, at vi med en sam­let ind­sats kan ram­me rig­tig man­ge fod­bold­spil­le­re,« si­ger Claus Thom­sen. BT 4. novem­ber 2015 BT 23. novem­ber 2015

TIRS­DAG 29. NOVEM­BER 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.