OP AD BAKKE MED

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Hi­sto­ri­ens la­eng­ste For­mel 1-sa­e­son er slut. For Ke­vin Magnus­sen blev det en blan­det om­gang bå­de på og uden for ba­nen, men han fik og­så skre­vet un­der på kon­trak­ter med to hold. BT ser til­ba­ge på året, der gik. Og BTs For­mel 1-kor­re­spon­dent, Pe­ter Ny­gaard, gi­ver ka­rak­te­rer (1 til 10 ra­cer­bi­ler) til Ke­vin Magnus­sen for al­le pra­e­sta­tio­ner­ne.

De kol­de fak­ta for Ke­vin Magnus­sen: I sa­e­so­nens 21 kva­li­fi­ka­tio­ner end­te han kun i Q2 seks gan­ge, re­sten af gan­ge­ne blev det knap så un­der­hol­den­de lør­da­ge med hur­ti­ge Q1-farvel, hvor han sja­el­dent ram­te den per­fek­te om­gang. I snit kør­te han sig til en start­pla­ce­ring som num­mer 17,19 hen over 2016.

»Han vandt kva­li­fi­ka­tions-du­el­len med Jo­ly­on Pal­mer, men sej­ren var be­ske­den og blev grund­lagt i før­ste halv­del af sa­e­so­nen. Ef­ter som­mer­fe­ri­en var Pal­mer som re­gel hur­tig­ste Re­nault-kø­rer.« Ef­ter to gan­ge exit hos McLa­ren in­den for knap et år - først spar­ket ud som For­mel 1-kø­rer si­den som re­ser­ve – var kar­ri­e­ren i dén grad på spil for Ke­vin Magnus­sen. Kun en må­ned in­den 2016-sa­e­so­nens før­ste grand­prix ma­te­ri­a­li­se­re­de Re­nault sig som red­nings­plan­ke. Hos det genop­stand­ne hold fik dan­ske­ren en etårig kon­trakt.

»Det var et mira­kel, at Magnus­sen kom ind på Re­nault-tea­met. Al­ter­na­ti­vet var – måske – en sa­e­son hos det lil­le Ma­nor-team, og på den bag­grund er det fair at si­ge, at Re­nault red­de­de Ke­vin Magnus­sens For­mel 1-kar­ri­e­re.« Da Ke­vin Magnus­sen kør­te for McLa­ren i 2014, var der me­get fo­kus på hans ev­ne til at pas­se på da­ek­ke­ne. El­ler ret­te­re: Der var fo­kus på hans mang­len­de ev­ne til at få dem til at hol­de la­en­ge­re. Hos Re­nault har det i 2016 vir­ket som om, den dan­ske kø­rer har få­et bed­re styr på gum­mi­et, hvil­ket fle­re im­po­ne­ren­de stint har vist.

»Ev­nen til at hol­de liv i si­ne da­ek ha­en­ger ta­et sam­men med er­fa­ring. På den front er Magnus­sen naturligvis ble­vet bed­re, men den svin­gen­de R.S.16 gjor­de det man­ge gan­ge sva­ert.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.