Las­se vi­ger plad­sen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SKAL VAEK Vi må se på, om det skal va­e­re et per­ma­nent skif­te el­ler et le­je­op­hold. Det er lidt for tid­ligt at si­ge noget om det. Ful­ham vil nok helst le­je ham ud, men jeg tror, at vi går me­re ef­ter et per­ma­nent skif­te,« si­ger Las­se Vi­gens agent, Gul­li To­mas­son, til BT.

Det er alt­så al­le­re­de nu sik­kert, at Gul­li To­mas­son vil for­sø­ge at fin­de en ny klub til Las­se Vi­gen, og Ful­ham er og­så åben for, at klub­ben ik­ke kan bru­ge sin dan­ske midt­ba­ne­spil­ler som mini­mum det kom­men­de hal­ve år – af­ha­en­gigt af om det bli­ver et salg el­ler en le­je­af­ta­le.

Med U21-EM til som­mer går det nem­lig ik­ke, at den dan­ske U21-an­fø­rer bru­ger sin tid på ba­en­ken.

»Vi er i di­a­log med Ful­ham, og det har vi va­e­ret et styk­ke tid. Den se­ne­ste må­ned el­ler to har vi haft en fin Så kom der en ny ma­na­ger, som valg­te at kø­be et nyt hold. Der er fle­re spil­le­re for­u­den Las­se, der ik­ke spil­ler di­a­log med Ful­ham om det, og de kan godt for­stå, at vi har det, som vi har det. Der er ik­ke en af­kla­ring på hans si­tu­a­tion, men pla­nen er helt sik­kert, at han skal skif­te i ja­nu­ar,« si­ger To­mas­son.

Las­se Vi­gen hav­de el­lers en fin U21-EM I POLEN

DAN­MARK ER KVALIFICERET TIL EM FOR U21-LANDSHOLD, DER SPILLES I POLEN FRA 16. TIL 30. JUNI 2017 FØLGENDE LANDE DELTAGER:

Se­e­det i 1. lag: Polen, Tys­kland, Portu­gal. Se­e­det i 2. lag: Dan­mark, Eng­land, Spa­ni­en. Se­e­det i 3. lag: Ita­li­en, Sve­ri­ge, Tjek­ki­et, Ser­bi­en, Slovaki­et, Ma­kedo­ni­en

DER TRAEKKES LOD TIL EM-PULJERNE PÅ TORSDAG

sa­e­son 2015/16. Trods ska­der un­der­vejs spil­le­de den 22-åri­ge dan­sker 17 kam­pe fra start og 10 kam­pe fra ba­en­ken. Net­op der­for blev kon­trak­ten med Ful­ham for­la­en­get, så den lø­ber til som­me­ren 2018. Bli­ver snart klo­ge­re på frem­ti­den »Las­se for­la­en­ge­de med klub­ben, og klub­ben for­la­en­ge­de med ham. Beg­ge par­ter hav­de haft det fint med hin­an­den. Men så kom der en ny ma­na­ger, som valg­te at kø­be et nyt hold. Der er fle­re spil­le­re for­u­den Las­se, der ik­ke spil­ler. Det er ik­ke kun ham, det er gå­et ud over. Men ma­na­ge­ren fik lov at kø­be spil­le­re for mas­ser af pen­ge, for­di Ful­ham skul­le sat­se på op­ryk­ning. Så her i be­gyn­del­sen af sa­e­so­nen er han selv­føl­ge­lig nødt til at bru­ge de spil­le­re, som han har bedt om pen­ge til at kø­be,« si­ger Gul­li To­mas­son.

Han skal nu på ar­bej­de frem mod trans­fer­vin­du­ets åb­ning i be­gyn­del­sen af ja­nu­ar. Al­le­re­de in­den for de na­e­ste to til tre uger reg­ner agen­ten med, at han selv og Las­se Vi­gen bli­ver klo­ge­re på frem­ti­den. Og der er ik­ke noget, der ty­der på, at han ik­ke skul­le kun­ne fin­de en ny ar­bejds­gi­ver.

»Der er lidt for­skel­lig in­ter­es­se for Las­se. Han er jo en god spil­ler, og han er an­fø­rer for det dan­ske U21lands­hold, som og­så har gjort det godt. Så det er helt na­tur­ligt, at der er in­ter­es­se for ham. Men der er sta­dig en må­ned til ja­nu­ar, så der kan sta­dig nå at ske man­ge ting in­den da,« si­ger To­mas­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.