Ove’r and out

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FARVEL OG TAK uden, tra­e­ne­ren har vidst noget om det. Det er klart, at vi har va­e­ret igen­nem nog­le bump med ne­der­lag og ud­skift­nin­ger i trup­pen osv. Men jeg ken­der ik­ke til de ting, der er fo­re­gå­et i kulis­sen. Jeg har ba­re ud­ført mit ar­bej­de.« Smil på la­e­ben

»Pyha - det har jeg slet ik­ke spe­ku­le­ret på. Så­dan har jeg haft det de sid­ste år. Jeg spe­ku­le­rer ik­ke ret me­get på frem­ti­den, og det har måske og­så noget med min al­der at gø­re. Jeg skal ik­ke ba­re ud og ha­ve et job for en­hver pris. Jeg står i en si­tu­a­tion, hvor jeg har mu­lig­hed for at tra­ek­ke stik­ket og stop­pe med at ar­bej­de. Men jeg har slet ik­ke ta­enkt på det end­nu. Det er ik­ke så­dan, at min ar­bejds­ind­sats har va­e­ret sva­ek­ket, si­den jeg var ung. Nu vil jeg gå på fe­rie med et lil­le smil på la­e­ben og va­e­re til­freds. Så vil jeg kig­ge på stil­lin­gen en gang imel­lem og så ny­de fe­ri­en. Så får jeg tid nok til at ta­en­ke på frem­ti­den,« si­ger Ove Pe­der­sen. KLUBRAESET

1999-2002: 2002-2005: 2006-2008: 2009-2011: 2011-2014:

Jeg står i en si­tu­a­tion, hvor jeg har mu­lig­hed for at tra­ek­ke stik­ket og stop­pe med at ar­bej­de. Men jeg har slet ik­ke ta­enkt på det end­nu

FC Midtjyl­land Es­b­jerg fB AGF Es­b­jerg fB FC Vestsja­el­land OB FC Fre­de­ri­cia Ho­bro IK

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.