’Det klø­e­de i fin­gre­ne’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ENDELIG SPILLEKLAR Ti­ger Woods skul­le ef­ter pla­nen ha­ve gjort co­me­ba­ck i ok­to­ber ef­ter en ska­des­pau­se på over et år, men gol­f­stjer­nen valg­te i sid­ste øje­blik at drop­pe en tur­ne­ring i San Fran­ci­sco. I den­ne uge er Woods selv ar­ran­gør af PGA-tur­ne­rin­gen Hero Wor­ld Chal­len­ge på Ba­ha­mas. Tur­ne­rin­gen støt­ter Ti­ger Woods’ fond - The Ti­ger Woods Fo­un­da­tion - og fel­tet be­står kun af 18 spil­le­re.

Det be­ty­der, at der ik­ke sor­te­res spil­le­re fra før fi­na­ler­un­der­ne. Woods vil der­for kom­me til at spil­le al­le fi­re runder fra torsdag til søn­dag.

»Det var klogt at drop­pe de fo­re­gå­en­de tur­ne­rin­ger. Kon­kur­ren­ce­man­den i mig øn­ske­de at spil­le, det klø­e­de i fin­gre­ne, men til slut be­stem­te jeg mig for ik­ke at stres­se det. Men nu er jeg klar,« si­ger Woods til USA To­day.

Den tid­li­ge­re ver­den­set­ter, som er fal­det helt ned som num­mer 879 på rang­li­sten, in­drøm­mer, at han har som­mer­fug­le i ma­ven.

»Jeg er nervøs før hver ene­ste tur­ne­ring. Det er det sam­me, om det er ef­ter en lang pau­se, den sjet­te (tur­ne­ring, red.) i tra­ek el­ler en Ma­jor. Og så­dan skal det va­e­re. Hvis ik­ke jeg var nervøs, vil­le det be­ty­de, at jeg var li­geg­lad. Jeg vil så ger­ne ud på ba­nen igen, og nu er jeg der,« si­ger Ti­ger Woods.

Woods har haft pro­ble­mer med ska­der i fle­re år, og han har kun spil­let 18 PGA-tur­ne­rin­ger si­den slut­nin­gen af 2013.

Det er i de tur­ne­rin­ger kun ble­vet til en en­kelt pla­ce­ring i top 10. Seks gan­ge kla­re­de han ik­ke cut­tet, og tre gan­ge trak han sig med ska­der.

Dis­se re­sul­ta­ter står i sta­erk kon­trast til Woods’ tid­li­ge me­rit­ter. Woods har 79 PGA-sej­re, 40 sej­re på Eu­ro­pa Tou­ren og 14 sej­re i Ma­jor­tur­ne­rin­ger.

Den se­ne­ste Ma­jor-ti­tel kom dog i 2008.

Som om ska­der og form­ned­gang ik­ke var nok, valg­te Ti­ger Woods’ tro­fa­ste pro­dukt­sponsor Ni­ke at tra­ek­ke sig fra gol­f­spor­ten i au­gust i år. Ti­ger Woods har der­for va­e­ret nødt til at fin­de nyt ud­styr til ta­sken. Giv Woods tid Ver­den­set­te­ren Ja­son Day be­der om tå­l­mo­dig­hed, når det hand­ler om Woods.

»Det er al­tid van­ske­ligt at kom­me til­ba­ge, selv om du er en af de stør­ste i hi­sto­ri­en. Det er ik­ke en­kelt at fin­de til­ba­ge til skarp­he­den. Det skal han bru­ge nog­le tur­ne­rin­ger til, men for­hå­bent­lig fin­der han den og kan na­er­me sig sit gam­le ni­veau,« si­ger Day.

Woods’ fald fra top­pen be­gynd­te i 2009. Den­gang blev det af­slø­ret, at han hav­de va­e­ret sin ko­ne ut­ro med en lang ra­ek­ke kvin­der.

Skan­da­len send­te Woods i be­hand­ling for se­xaf­ha­en­gig­hed, og gol­f­kar­ri­e­ren blev sat i be­ro, men nu er Ti­ger Woods alt­så ved at va­e­re klar igen, selv­om ryg­ter om det mod­sat­te har fl­o­re­ret.

»Jeg er ik­ke død. Jeg er klar til det her,« si­ger Ti­ger Woods.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.