Samu­el­sen på far­lig fa­erd

BT - - DEBAT -

Si­den stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen (V) for­ri­ge we­e­kend in­vi­te­re­de Li­be­ral Al­li­an­ce (LA) og Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti (K) med i en tre­klø­ver­re­ge­ring, har LA-for­mand An­ders Samu­el­sen va­e­ret man­den i cen­trum. Samu­el­sen er ble­vet dril­let lystigt i me­di­er og af po­li­ti­ske mod­stan­de­re for at sa­el­ge de ul­ti­ma­ti­ve krav om top­skat­te­let­tel­ser for en mi­ni­ster­bil, men til sy­ven­de og sidst er det hans trus­ler om at va­el­te Ven­stre-re­ge­rin­gen, der er di­rek­te skyld i, at der i går på en sol­be­skin­net Ama­li­en­borg Slots­plads blev pra­e­sen­te­ret en ny VLAK-re­ge­ring.

NOGET OVERRASKENDE ER

mi­ni­ster­ka­ba­len endt med, at An­ders Samu­el­sen i går kun­ne la­de sig pra­e­sen­te­re som uden­rigs­mi­ni­ster. Mens Li­be­ral Al­li­an­ce har mar­ke­ret sig på ma­er­kesa­ger om la­ve­re skat­ter og af­gif­ter, har det un­ge par­ti haft en na­er­mest usyn­lig uden­rigs­po­li­tik.

I ET IN­TER­VIEW

med DR for to år si­den kon­sta­te­re­de Samu­el­sen, at »vo­res uden­rigs­po­li­tik er, at vi føl­ger det, ame­ri­ka­ner­ne be­der os om«. Og ved af­stem­nin­gen om det dan­ske EU-rets­for­be­hold sid­ste år end­te par­ti­et med at va­e­re på nej-fløj­en, selv om par­ti­et lige så godt kun­ne ha­ve haft mod­sat­te syn. »Man kun­ne ik­ke kryd­se af ved måske,« sag­de Samu­el­sen i går ved over­dra­gel­sen. Med an­dre ord er LA-le­de­ren endt på ude­ba­ne i sit nye sto­re mi­ni­ste­ri­um.

SAM­TI­DIG SKRAEMMER SPORENE

fra an­dre par­ti­le­de­re, som bå­de har skul­let ta­ge sig af sit par­ti hjem­me i Dan­mark og på sam­me tid va­e­ret lan­dets øver­ste po­li­ti­ske re­pra­e­sen­tant ude i ver­den. Bå­de Le­ne Es­per­sen (K) og Vil­ly Søvn­dal (SF) hav­de ut­ro­ligt sva­ert ved at hånd­te­re pra­e­cis den op­ga­ve, Samu­el­sen nu står med. Beg­ge fik kørt de­res par­ti­er i kri­se, og de end­te med at måt­te tra­ek­ke sig som par­ti­for­ma­end.

DER­FOR ER DET

en far­lig fa­erd, An­ders Samu­el­sen har be­va­e­get sig ud på med de man­ge rej­se­da­ge vaek fra lan­det. Det sto­re spørgs­mål er, om LA-for­man­den kan rej­se ver­den rundt, sam­ti­dig med at han sørger for at pro­fi­le­re sit par­tis eg­ne ker­ne­om­rå­der.

An­ders Samu­el­sen skal nu for al­vor vi­se, hvil­ket stof han er gjort af.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.