Ja, det bli­ver den lil­le eli­tes fest

BT - - DEBAT -

PER­NIL­LE SKIP­PER

Par­ti­for­mand og po­li­tisk ord­fø­rer for En­heds­li­sten

HVIS RE­GE­RIN­GEN FÅR

mu­lig­hed for at gen­nem­fø­re re­ge­rings­grund­la­get, vil frem­ti­den se lys ud for en lil­le eli­te i vo­res sam­fund, og det bre­de sel­skab vil ta­be på det. Jeg fryg­ter, at de vil gø­re Dan­mark mar­kant me­re uli­ge, end vi er i for­vej­en. Det kan isa­er ske, for­di de ger­ne vil let­te top­skat­ten, sel­skabs­skat­ten til virk­som­he­der og la­de pri­va­te fir­ma­er tje­ne på den fa­el­les vel­fa­erd og sund­hed­sy­del­ser­ne.

er der en hø­je­re pen­sions­al­der og rin­ge­re vel­fa­erd. En va­ekst i den of­fent­li­ge sek­tor på 0,3 pct kan ly­de rart, men er det slet ik­ke. Vi kom­mer til at va­e­re man­ge fle­re men­ne­sker. Hel­dig­vis. Men vi kom­mer til at mang­le ha­en­der i bør­ne­ha­ver­ne, der vil va­e­re me­re stress på sy­ge­hu­se­ne og min­dre tid til om­sorg på ple­je­hjem, hvis re­ge­rin­gen får lov til at gen­nem­fø­re så lav en va­ekst.

MAN KAN HÅBE, TIL OS AN­DRE

at Dansk Fol­ke­par­ti le­ver op til de­res løf­ter, de er gå­et til valg på. Vi har set dem før lø­be fra det løf­te for at få lov til at ge­ne­re nog­le ud­la­en­din­ge. Vi vil ar­bej­de på at sør­ge for, at DF kom­mer til at hol­de det, de har lo­vet. Det er dem, der kan sa­et­te en ka­ep i hju­let på re­ge­rin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.