Gave på vej til som­mer­hus­kø­be­re

BT - - NYHEDER -

LÅN Hil­ligsøe He­i­nig, che­fø­ko­nom i Re­al­kre­dit Dan­mark.

Han vur­de­rer dog ik­ke, at be­spa­rel­ser­ne er sto­re nok til for al­vor at ryste pris­ni­veau­et på som­mer­hu­se, der igen har nå­et plus­gra­der ef­ter en la­en­ge­re frostvin­ter i kølvan­det på fi­nanskri­sen.

Ra­bat­ten på de 1.089 kr. for­ud­sa­et­ter, at man byt­ter en del af banklå­net, hvor det er ob­liga­to­risk at be­ta­le af­drag, med et af­drags­frit re­al­kre­dit­lån. En stor del af be­spa­rel­sen lig­ger alt­så i, at man i hø­je­re grad kan slip­pe for at be­ta­le af­drag af sin bo­lig­ga­eld.

Va­el­ger man et re­al­kre­dit­lån med af­drag, er be­spa­rel­sen ’blot’ 160 kr. om må­ne­den. Hja­el­per den en­kel­te kø­ber »Det ven­der ik­ke op og ned på bo­lig­mar­ke­det, men for den en­kel­te som­mer­hus­kø­ber gi­ver det her mu­lig­hed for at styr­ke øko­no­mi­en,« si­ger Chri­sti­an Hil­ligsøe He­i­nig.

Bo­li­gø­ko­nom på Syd­dansk Uni­ver­si­tet Mor­ten Skak er langt­fra be­gej­stret over re­ge­rin­gens plan. Han me­ner, at de nye lå­ne­be­tin­gel­ser koblet sam­men med løf­ter om skat­te­stop på grund­skyl­den kan va­e­re med til at ska­be for hø­je pri­ser på bo­lig­mar­ke­det i al al­min­de­lig­hed, hvil­ket i sid­ste en­de kan gi­ve en ny bo­lig­bob­le.

»Skat­te­stop­pet og en hø­je­re belå­nings­grad på som­mer­hu­se kan gi­ve nog­le kraf­ti­ge pris­stig­nin­ger, som på et tids­punkt vil ven­de rundt. Alt­så en bob­le der sprin­ger,« «si­ger Mor­ten Skak.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.