Thu­le­sen: LA må va­e­re nem­me­re nu

BT - - NYHEDER - Kark

DFs for­mand Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl reg­ner med, at det bli­ver nemt at for­hand­le med LA frem­over.

Hans vur­de­ring af LA-for­mand An­ders Samu­el­sens nye rol­le som uden­rigs­mi­ni­ster er dog og­så be­ha­ef­tet med en vis tør sar­kas­me.

»Det er pa­ra­doksalt, men egent­lig og­så flot, at man på 14 da­ge kan gå fra at va­e­re to­talt ul­ti­ma­tiv og sel­ve ind­be­gre­bet af den gor­di­ske knu­de, til at va­e­re den al­ler­mest prag­ma­ti­ske og kom­pro­mis­sø­gen­de af al­le mi­ni­stre,« si­ger Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl.

Si­den val­get har An­ders Samu­el­sen tru­et med at va­el­te Løk­kes re­ge­ring, hvis han ik­ke fik let­tet top­skat­ten med 5 pct. og­så for folk, der tje­ner over en mil­li­on om året. Men da Løk­ke åb­ne­de for, at LA kun­ne kom­me i re­ge­ring, for­svandt det krav som tøs­ne i mor­gen­sol.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.