Sø­ren Ga­de er ik­ke skuf­fet den­ne gang

BT - - NYHEDER -

GENERALEN man­da­ter, vi ik­ke har, så jeg vil fast­hol­de en ta­et kon­takt,« si­ger Sø­ren Ga­de.

For­ud for Ven­stres lands­mø­de i for­ri­ge uge tal­te man­ge i par­ti­et el­lers om, at han var et godt bud på en af­lø­ser for Lars Løk­ke Ras­mus­sen, hvis den­ne kør­te sur i det he­le og blev tvun­get til at ud­skri­ve valg.

Så­dan gik det som be­kendt ik­ke, men Sø­ren Ga­de ses sta­dig som en sam­len­de fi­gur i par­ti­et. Sto­re­bror med stort an­svar Ven­stres fol­ke­tings­grup­pe mød­tes i går for før­ste gang si­den ud­peg­nin­gen af de nye mi­ni­stre.

Blandt de fi­re vra­ge­de mi­ni­stre var Hans Chr. Sch­midt og Ber­tel Haar­der mødt op, og de fik skul­der­klap med på vej­en.

»Al­le vid­ste jo, at det var for­hol­de­ne i jer­nin­du­stri­en, der gjor­de, at re­ge­rin­gen skul­le ud­vi­des. Det hand­ler ik­ke om de­res ind­sats. Nu er de til­ba­ge i grup­pen, og det bli­ver spa­en­den­de at va­e­re po­li­ti­ker i Ven­stre nu, da et nyt re­ge­rings­grund­lag skal rul­les ud. Vi er sto­re­bror i re­ge­rin­gen og har et stort an­svar for at få det he­le til at gli­de,« si­ger Sø­ren Ga­de.

På tors­dag vil grup­pe­be­sty­rel­sen om­for­de­le ord­fø­rer­ska­ber­ne, så de pas­ser til de nye mi­ni­ste­rie-om­rå­der. Der skal og­så fin­des for­nuf­tig be­ska­ef­ti­gel­se til de to nye, ve­te­ra­ner­ne Hans Chr. Sch­midt og Ber­tel Haar­der.

Sidst­na­evn­te ven­tes at få plads i kul­tur­ud­val­get, hvor­fra han kan føl­ge sin ef­ter­føl­ger på po­sten som kul­tur­mi­ni­ster, Met­te Bo­ck (LA).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.