’Vi var fuld­sta­en­dig ude af den’

BT - - NYHEDER -

ANGST Og der var han åben­bart ble­vet tjek­ket ud af mig klok­ken 15.45,« forta­el­ler han.

Men Pe­ter Kja­er var på det tids­punkt sta­dig på ar­bej­de på sin ca­fe på Øster­bro og hav­de slet ik­ke va­e­ret i na­er­he­den af bør­ne­ha­ven.

»Min ko­ne spør­ger så, om han var med bus­sen til­ba­ge. Og det på­står de (per­so­na­let, red.), at han var. De rin­ger der­for til bus­chauf­før­en og får ham til at tjek­ke, at han ik­ke lig­ger i bus­sen og sover, men det gør han ik­ke,« forta­el­ler Pe­ter Kja­er.

Først der­ef­ter gik det iføl­ge Pe­ter Kja­er op for pa­e­da­go­ger­ne, at den lil­le dreng mu­lig­vis kun­ne va­e­re ble­vet glemt i Is­høj. Vold­som op­le­vel­se Sam­men med fora­el­dre­ne tog no­get af per­so­na­let en taxa og sat­te kurs mod ’Ga­l­op­pen’.

Fra taxa­en rin­ge­de de til po­li­ti­et i håb om, at or­dens­mag­ten kun­ne nå frem og tjek­ke in­sti­tu­tio­nen, før de selv an­kom. Og til sidst var der godt nyt.

»Vi er i kon­takt med po­li­ti­et tre gan­ge un­der tu­ren til Is­høj. Den ta­ger la­en­ge­re tid end nor­malt på grund af myl­dre­ti­den. Syv mi­nut­ter før vi selv an­kom­mer til ste­det, rin­ger po­li­ti­et og si­ger, at de har fun­det ham,« forta­el­ler Pe­ter Kja­er.

»Da vi an­kom­mer, sid­der han på en be­tjents arm. Og så får fø­lel­ser­ne plud­se­lig frit løb, og jeg fa­el­der en tå­re,« si­ger Pe­ter Kja­er.

Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti har be­kra­ef­tet ha­en­del­ses­for­lø­bet over for BT.

Se­ba­sti­an hav­de ik­ke lidt over­last, men da­gen ef­ter er bå­de han og fa­mi­li­en på­vir­ket oven på den vold­som­me op­le­vel­se:

»Han var i for­vej­en ban­ge for mør­ke, og så sad han der­u­de helt ale­ne i to en halv ti­me. Det må godt nok ha­ve va­e­ret ube­ha­ge­ligt for ham,« si­ger Pe­ter Kja­er og til­fø­jer, at den lil­le dreng og­så var kold og frøs. Hel­dig­vis hav­de han sin fly­ver­dragt på. Kald­te på mor og far Fora­el­dre­ne har spurgt Se­ba­sti­an, hvad han op­le­ve­de, mens han var ale­ne.

»Han har for­talt, at hu­set var luk­ket, og at han faldt, og han kald­te på sin mor og far. Og så si­ger han: ’Men så kom po­li­ti­et og red­de­de mig, far’«.

Pe­ter Kja­er un­drer sig over, at epi­so­den over­ho­ve­det kun­ne fin­de sted .

Iføl­ge Kø­ben­havns Kom­mu­ne blev den lil­le dreng glemt ved en ’dybt be­kla­ge­lig fejl’. Fej­len ske­te, da pa­e­da­go­ger­ne kryd­se­de bør­ne­ne af, in­den de steg på bus­sen på vej hjem. Af uvis­se grun­de kom lil­le Se­ba­sti­an dog ik­ke op i bus­sen.

Og af uvis­se grun­de re­a­ge­re­de man ik­ke på, at dren­gen ik­ke blev kryd­set af ved hjem­komst. Kom­mu­ne: ’Dybt be­kla­ge­ligt’ Iføl­ge kom­mu­nen er det ’dybt be­kla­ge­ligt’, at pa­e­da­go­ger­ne ik­ke med det sam­me re­a­ge­re­de på, at den lil­le dreng ik­ke blev kryd­set af ved hjem­komst, og Ka­te Obeid, der er om­rå­de­chef i Bør­ne- og Ung­doms­for­valt­nin­gen i Kø­ben­havns Kom­mu­ne, op­ly­ser til BT, at kom­mu­nen nu aen­drer pro­ce­du­rer­ne, så man frem­over vil kryd­se bør­ne­ne af, ef­ter at de er ste­get på bus­sen.

For Pe­ter Kja­er og hans ko­ne aen­drer det dog ik­ke på til­li­den til den på­ga­el­den­de in­sti­tu­tion.

Selv om in­sti­tu­tio­nen ef­ter­føl­gen­de har und­skyldt, så me­ner de ik­ke, at de kan ha­ve til­lid til bør­ne­ha­ven la­en­ge­re.

De har der­for få­et til­budt en plads i en an­den in­sti­tu­tion, som de har valgt at si­ge ja til.

BT har ger­ne vil­let spør­ge He­stestal­den, hvor­dan det kun­ne la­de sig gø­re at glem­me lil­le Se­ba­sti­an, men det har ik­ke va­e­ret mu­ligt at få kon­takt med in­sti­tu­tio­nen i går af­tes.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.