Fy­ret for at af­vi­se flygt­nin­ge­barn

BT - - NYHEDER -

PERSONALESAG ef­ter at den kvin­de­li­ge dag­ple­jer af­vi­ste at ta­ge imod et flygt­nin­ge­barn, som var an­vist af plads­an­vis­nin­gen i kom­mu­nen.

Kjeld Kl­ar­borg Eskild­sen vil ik­ke ud­ta­le sig om den kon­kre­te sag, da det er en personalesag.

»Vi har et va­er­di­grund­lag, hvor der står, at vi skal sø­ge et til­lids­fuldt sam­ar­bej­de med fora­el­dre­ne. Vi vil ken­des for at va­e­re for­doms­fri og respek­te­re for­skel­li­ge va­er­di­er og nor­mer. Så kan jeg selv­føl­ge­lig ik­ke ac­cep­te­re, hvis en me­d­ar­bej­der und­si­ger det va­er­disa­et,« ly­der det fra Kjeld Kl­ar­borg Eskild­sen til Nord­jy­ske.

Han til­fø­jer, at dag­plej­en i Thi­sted Kom­mu­ne vil­le få øde­lagt sit ry som va­e­ren­de et pro­fes­sio­nelt dag­til­bud, hvis der op­står en forta­el­ling om, at børn kan af­vi­ses på bag­grund af de­res et­ni­ci­tet. Be­ret­ti­get fy­ring Hel­ler ik­ke hos fag­for­bun­det FOA Thi­sted-Mor­sø, der or­ga­ni­se­rer dag­ple­jer­ne i kom­mu­nen, får den nu fy­re­de dag­ple­je­mor op­bak­ning.

Leif Vestb­jerg-Ni­el­sen, na­est­for­mand i FOA Thi­sted-Mor­sø, forta­el­ler til Nord­jy­ske, at man har drøf­tet sa­gen, og rent prin­ci­pi­elt er fy­rin­gen be­ret­ti­get.

»Dag­ple­jer­ne er an­sat til at pas­se de børn, der er, uan­set om de hed­der Pe­ter el­ler Muham­med,« si­ger han til Nord­jy­ske. Dag­ple­jer­ne er an­sat til at pas­se de børn, der er, uan­set om de hed­der Pe­ter el­ler Muham­med

Bå­de FOA og Thi­sted Kom­mu­ne af­vi­ser des­u­den over for Nord­jy­ske, at man ken­der til lig­nen­de ek­semp­ler, hvor en dag­ple­jer har af­vist børn på bag­grund af et­ni­ci­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.