’Sid­ste gang, solgt for 252.000 kr.’

BT - - NYHEDER -

AUKTION

Med sig hav­de hun en map­pe med teg­nin­ger og ma­le­ri­er fra sin tid på Ate­li­er­sko­len i Kø­ben­havn og sit op­hold i Pa­ris. Men map­pen blev først fun­det af Ma­rie og P.S. Krøy­ers dat­ter, Vi­be­ke, på Al­f­vén­går­den i Sve­ri­ge til­ba­ge i 1962 – 22 år ef­ter Ma­rie Krøy­ers død. Kendt fra DR Vi­be­ke Krøy­er fora­e­re­de imid­ler­tid map­pen med va­er­ker til en lo­kal hånd­va­er­ker, og sam­lin­gen blev glemt. Først i 2002 fandt den dan­ske for­fat­ter Ton­ni Ar­nold – nu Anast­as­sia Ar­nold – frem til den sven­ske fa­mi­lie, som hav­de he­le 60 va­er­ker af den kend­te ska­gens­ma­ler lig­gen­de på lof­tet. Det var de re­ste­ren­de 22 af de va­er­ker, som var på bud i går.

»En ting er, at det er en fan­ta­stisk kunst­ner, men når det er va­er­ker, som ik­ke har va­e­ret set i man­ge år, så er det al­tid gan­ske spe­ci­elt; det er en hi­sto­rie, man kø­ber. Og så er det en kvin­de­lig kunst­ner, som jeg sy­nes er sjovt, der­for fik jeg lov til at va­e­re auk­tio­na­ri­us i dag,« si­ger Ale­xa Bruun Ras­mus­sen.

Hun er bar­ne­barn af Ar­ne Bruun Ras­mus­sen, der etab­le­re­de fir­ma­et i 1948. Hun er tred­je ge­ne­ra­tion i det tra­di­tions­bund­ne auk­tions­hus, som dan­sker­ne la­er­te at ken­de i do­ku­men­tar­se­ri­en ‘Auk­tions­hu­set’, vist på DR1 i 2013 og 2014. Trods Ale­xa Bruun Ras­mus­sens plads på po­di­et var det auk­tions­hu­sets eks­pert i ae­l­dre kunst, Julie Arend­se Voss, som stod for det prak­ti­ske med Ma­rie Krøy­er-sam­lin­gen. Hun for­kla­rer, at det ho­ved­sa­ge­ligt er dan­ske­re, som er in­ter­es­se­re­de i ska­gens­ma­le­ri­er.

»Ma­rie Krøy­er er en spa­en­den­de per­son og kunst­ner, og det er ik­ke til at vi­de, hvad hun kun­ne va­e­re ble­vet til, hvis hun var ble­vet ved med at ma­le. Hun fik al­drig lov til at ud­vik­le sig som kunst­ner, men hun stop­pe­de selv,« si­ger Julie Arend­se Voss.

Ska­gens­ma­ler­ne er kend­te for de­res na­tur­li­ge bil­le­der af na­tu­ren og af al­min­de­li­ge dag­lig­dags gø­re­mål. Ma­rie og P.S. Krøy­er, Hol­ger Dra­ch­mann, Laurits Tuxen og ae­g­te­par­ret Mi­cha­el og An­na An­cher er blandt de mest kend­te ska­gens­ma­le­re, som bl.a. blev be­røm­te for at il­lu­stre­re fi­sker­nes hår­de og far­li­ge liv. En ting er, at det er en fan­ta­stisk kunst­ner, men når det er va­er­ker, som ik­ke har va­e­ret set i man­ge år, så er det al­tid gan­ske spe­ci­elt; det er en hi­sto­rie, man kø­ber

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.