Op­po­si­tion bak­ker op om asyl­stop ved gra­en­sen

BT - - NYHEDER -

REGLER Det skal ik­ke kun va­e­re de flygt­nin­ge, som er mo­di­ge nok til at kryd­se et far­ligt hav i en lil­le jol­le, der skal ha­ve mu­lig­hed for at sø­ge asyl i Dan­mark. Det si­ger So­ci­al­de­mo­kra­tiets ud­la­en­din­ge­ord­fø­rer, Dan Jør­gen­sen, som ser po­si­tivt på re­ge­rin­gens øn­ske om et nyt asyl­sy­stem. Re­ge­rin­gen me­ner iføl­ge Ber­ling­s­ke, at det skal va­e­re umu­ligt at sø­ge asyl ved Dan­marks gra­en­se. Det skal i ste­det ske i nog­le af EU’s tred­jelan­de.

»Det vil­le va­e­re bed­re, hvis man kan hja­el­pe dem, der har be­hov. Mulig­he­den kan va­e­re at ta­ge dem di­rek­te fra tred­jelan­de, så flygt­nin­ge ik­ke skal på en fa­re­fuld fa­erd for at kom­me til Dan­mark,« si­ger Dan Jør­gen­sen.

Og­så Dansk Flygt­nin­ge­hja­elp er po­si­tiv. Ge­ne­ral­se­kre­ta­er An­dreas Kamm kal­der ide­en ’sym­pa­tisk’.

Re­ge­rin­gen vil hen­te op­bak­ning til en ny mo­del fra ’li­ge­sin­de­de eu­ro­pa­ei­ske part­ne­re’. Det vil nem­lig kra­e­ve aen­drin­ger i de eu­ro­pa­ei­ske asyl­reg­ler. DF be­kym­ret De Ra­di­ka­les ud­la­en­din­ge­ord­fø­rer, So­fie Car­sten Ni­el­sen, bak­ker og­så op om re­ge­rin­gens øn­ske om en ny asyl­mo­del.

»Det ly­der som et skridt i ret­ning af fa­el­les eu­ro­pa­ei­ske løs­nin­ger, hvor man sam­ar­bej­der med de an­dre lan­de om or­dent­li­ge mod­ta­ge­vil­kår og asyl til dem, der har brug for det, og til­ba­ge med dem, der ik­ke har,« si­ger So­fie Car­sten Ni­el­sen.

Dansk Fol­ke­par­tis ud­la­en­din­ge­ord­fø­rer Mar­tin Hen­rik­sen er be­kym­ret over re­ge­rin­gens pla­ner. Han me­ner, at der kan va­e­re ta­le om lem­pel­ser af asyl­po­li­tik­ken. Men det me­ner Dan Jør­gen­sen ik­ke, at han skal fryg­te.

»Jeg ken­der In­ger Støj­berg me­get dår­ligt, hvis hun la­eg­ger op til en ord­ning, der skal med­fø­re mas­sivt fle­re asylan­sø­ge­re i Dan­mark,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.