Hen­rik Sass bli­ver stats­re­visor

BT - - NYHEDER -

So­ci­al­de­mo­kra­tiets fol­ke­tings­grup­pe har ud­pe­get Hen­rik Sass Lar­sen som par­tiets nye stats­re­visor. Fra 1. ja­nu­ar 2017 over­ta­ger han der­med po­sten fra par­ti­fa­el­len Len­nart Dams­bo-An­der­sen. Det op­ly­ser Stats­re­viso­rer­ne på Fol­ke­tin­gets hjem­mesi­de.

»Stats­re­viso­rer­ne tak­ker Len­nart Dams­bo-An­der­sen for et godt sam­ar­bej­de og by­der vel­kom­men til Hen­rik Sass Lar­sen,« ly­der det i en kort pres­se­med­del­el­se.

Stats­re­viso­rer­ne hol­der styr på, at skat­te­bor­ger­nes pen­ge bru­ges, som Fol­ke­tin­get har be­slut­tet og at pen­ge­ne i øv­rigt for­val­tes så ef­fek­tivt som mu­ligt.

Det er Fol­ke­tin­get, der ud­pe­ger po­li­ti­ke­re til hver­vet som stats­re­visor. Det er dog ik­ke nød­ven­dig­vis fol­ke­tings­med­lem­mer.

Stats­re­viso­rer­ne er valgt for en fi­re­årig pe­ri­o­de.

I den­ne om­gang frem til 1. ok­to­ber 2018.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.