Rig­mor Zo­bel har sta­ev­net Se og Hør

BT - - NYHEDER -

/RITZAU/ Uge­bla­det Se og Hør skal be­ta­le godt­gø­rel­se, for­di det har kra­en­ket ad­vo­kat Rig­mor Zo­bel og hen­des to børn. Det kra­e­ver den kend­te kvin­de i en sag, der skal af­gø­res af Ret­ten på Fre­de­riks­berg.

Che­fre­dak­tør Ni­els Pin­borg af­vi­ser, at der er grund til at be­ta­le.

Sa­gen skyl­des uge­bla­dets om­ta­le af en lil­le fa­erds­els­sag i Kø­ben­havns By­ret, og Pres­se­na­ev­net har al­le­re­de ud­talt sin kri­tik. Na­ev­net har i en af­gø­rel­se fra ja­nu­ar 2015 kri­ti­se­ret Se og Hør for to ting.

Dels om­tal­te Se og Hør de to børn i ar­tik­len, selv om fora­el­dre­ne ik­ke hav­de gi­vet til­la­del­se. Dels kun­ne nog­le for­mu­le­rin­ger gi­ve la­e­ser­ne det ind­tryk, at Rig­mor Zo­bel hav­de va­e­re fa­engs­let, hvil­ket ik­ke var til­fa­el­det.

Ad­vo­kat Bri­an Lar­sen re­pra­e­sen­te­rer Rig­mor Zo­bel i rets­sa­gen. Han øn­sker ik­ke at op­ly­se stør­rel­sen af den godt­gø­rel­se, som han på veg­ne af si­ne kli­en­ter kra­e­ver af Se og Hør.

Det er før­ste gang, at Ni­els Pin­borg hav­ner i ret­ten på grund af sit job som che­fre­dak­tør. Han har haft stil­lin­gen i tre år.

»Det er lidt prin­ci­pi­elt for os. Vi har skre­vet en fuld­sta­en­dig nøg­tern rets­repor­ta­ge fra et of­fent­ligt rets­mø­de. Der var ik­ke luk­ke­de dø­re el­ler re­fe­rat­for­bud,« si­ger Pin­borg.

I åre­nes løb har bor­ge­re i fle­re til­fa­el­de an­lagt sag, for­di de har ment sig kra­en­ket af bla­det. F.eks. blev An­ders Lund Mad­sen for tre år si­den til­kendt 100.000 kro­ner. Og i 2010 blev An­drea Ru­dolph til­kendt 75.000 kro­ner, for­di bla­det hav­de bragt bil­le­der af tv-va­er­ten top­løs på en of­fent­lig strand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.