’’ ’’ ’’

BT - - DEBAT -

Vi vil ik­ke gen­nem­fø­re ny bru­ger­be­ta­ling på sund­heds­om­rå­det i den­ne valg­pe­ri­o­de. Det ga­el­der og­så i for­hold til den prak­ti­se­ren­de la­e­ge

Re­ge­rings­grund­la­get

Det er en va­ekst­bar­ri­e­re. Det er der in­gen tvivl om. Jeg tror ik­ke, vi kan fin­de en ene­ste øko­nom, der er ue­nig i, at hvis vi fjer­ner bro­af­gif­ten, så får vi et me­re vel­stå­en­de sam­fund

Vil­lum Chri­sten­sen (LA)

Jeg re­pra­e­sen­te­rer re­ge­rin­gens po­li­tik nu, og re­ge­rin­gen har på nu­va­e­ren­de tids­punkt in­gen am­bi­tio­ner nedskre­vet i re­ge­rings­grund­la­get om, at det skal va­e­re gra­tis at kø­re over Sto­re­ba­elt

Ole Birk Ole­sen (LA)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.