’Man­ge i by­en grae

Syv an­dre flyu­lyk­ker, der ud­s­let­te­de fod­bold­hold

BT - - NYHEDER -

FLYSTYRT 1961. Chi­le Et fly med spil­le­re fra det chi­len­ske fod­bold­hold Gre­en Cross foru­lyk­ke i bjer­ge­ne uden Lli­co i Chi­le. 10 spil­le­re fra fod­bold­hol­det dø­de, mens i alt 24 men­ne­sker mi­ste­de li­vet. 1993. Ga­bon Na­er­mest he­le Zam­bi­as lands­hold blev ud­s­let­tet, da et fly med spil­le­re, land­stra­e­ne­re og le­de­re styr­te­de i ha­vet ud for Ga­bon. Hol­det var på vej til de afri­kan­ske mester­ska­ber. vejr bli­ver na­evnt som en fak­tor. Mindst 75 af 81 per­so­ner om bord er ind­til vi­de­re meldt om­kom­met. Heri­blandt sto­re de­le af fod­bold­hol­det Cha­peco­en­se. Be­tød me­get for by­en »Smer­ten er sva­er at ta­ge. Cha­peco­en­se var den stør­ste kil­de til lyk­ke i by­en. Man­ge i by­en gra­e­der nu,« si­ger Cha­peco­en­ses vi­ce­pra­esi­dent, Ivan Tozzo, iføl­ge The Gu­ar­di­an.

Blandt de 22 spil­le­re om bord var an­gri­be­ren Thi­agu­in­ho, der iføl­ge bri­ti­ske The Gu­ar­di­an hav­de få­et at vi­de for godt en uge si­den, at han skul­le va­e­re far for før­ste gang.

Fa­mi­li­en til den ba­re 22 år un­ge an­gri­ber har iføl­ge me­di­et net­op fri­gi­vet en hyl­destvi­deo, der vi­ser Thi­agu­in­ho i det øje­blik, han fik den gla­e­de­li­ge be­sked.

Midt i tra­ge­di­en fin­des og­så mirak­ler. Blandt dem er Cha­peco­en­ses for­svars­spil­ler Alan Rus­chel. Iføl­ge fle­re in­ter­na­tio­na­le me­di­er slap den 27-åri­ge for­svars­spil­ler miraku­løst fra flystyrtet med li­vet i be­hold.

Det fik si­den for­svars­spil­le­rens hu­stru til at gå på Twit­ter og ud­tryk­ke sin sto­re lyk­ke midt i tra­ge­di­en.

»Gud er stor og gør dig sta­erk. Jeg el­sker dig. Du er en kri­ger,« skrev hun på det so­ci­a­le me­die.

Ud­over Alan Rus­chel over­le­ve­de to an­dre spil­le­re fra Cha­peco­en­se flystyrtet. Iføl­ge The Gu­ar­di­an var der først rap­por­ter om, at må­l­man­den Da­ni­lo hav­de over­le­vet, men han dø­de se­ne­re af si­ne kva­e­stel­ser.

På Twit­ter vi­ser bil­le­der ulyk­ke­li­ge fans, som ef­ter den cho­ke­ren­de nyhed strøm­me­de til Cha­peco­en­ses sta­dion.

Klub­ben Chap­peco­en­se bli­ver be­skre­vet som Bra­si­li­ens svar på den en­gel­ske fod­bold­klub Le­cie­ster. Et even­tyr, hvor en klub med et lil­le bud­get slog al­le de sto­re klub­ber. Den før­ste tri­umf var, da klub­ben ryk­ke­de op i den bed­ste bra­si­li­an­ske ra­ek­ke for tre år si­den. Den na­e­ste og al­ler­stør­ste tri­umf skul­le ha­ve va­e­ret en sejr i Co­pa Su­da­me­ri­ca­na.

I går strøm­me­de det ind med sym­pa­ti for den bra­si­li­an­ske klub. BBC skri­ver, at tre af Bra­si­li­ens før­en­de klub­ber vil til­by­de nog­le af de­res spil­le­re til Cha­peco­en­se. Bra­si­li­ens pra­esi­dent Mi­chel Ta­mer har er­kla­e­ret tre da­ges lan­desorg. Al­le om bord blev slå­et ihjel. Her­af 18 spil­le­re og fem le­de­re fra Zam­bi­as lands­hold. 1958. Tys­kland Fly­et nå­e­de al­drig i luf­ten på grund af en sne­fyldt start­ba­ne, men bra­ge­de i ste­det ind i et hus ved Mün­chens luft­havn. Om bord var Man­che­ster Uni­teds hold, der var på vej hjem fra en Eu­ro­pa Cup-kamp.

21 af de 44 pas­sa­ge­rer om bord mi­ste­de li­vet, heri­blandt ot­te spil­le­re Fly LMI2933 fløj man­dag fra Sao Pa­o­lo i Bra­si­li­en mod Rio­ne­gro i Co­lom­bia med en mel­lem­lan­ding i San­ta Cruz i Bo­li­via. Om­kring klok­ken 22 lo­kal tid meld­te pi­lo­ten om tek­ni­ske pro­ble­mer. Fly­et styr­te­de for­ment­lig et kvar­ters tid se­ne­re 30 ki­lo­me­ter fra sin desti­na­tion. 72 pas­sa­ge­rer og ni be­sa­et­nings­med­lem­mer var om bord. De fle­ste var for­ment­lig bra­si­li­a­ne­re – man­ge af dem fra fod­bold­hol­det Cha­peco­en­se. Mindst 75 per­so­ner om­kom. Der har va­e­ret for­skel­li­ge mel­din­ger om, hvor­vidt fem el­ler seks over­le­ve­de. fra den en­gel­ske klub. Den le­gen­da­ri­ske ma­na­ger Matt Bus­by blev sår­et, men over­le­ve­de. 1979. Sov­je­u­ni­o­nen Her kol­li­de­re­de to fly med hin­an­den ved Dni­prodzerzjynsk, Ukrai­ne. Om bord på det ene fly var 17 spil­le­re fra Pa­ch­ta­tor i den rus­si­ske liga. Al­le 150 om bord på de to fly om­kom. 1969. Bo­li­via He­le det bo­li­vi­an­ske fod­bold­lands­hold blev ud­s­let­tet, da det fly, som hol­det var om­bord, styr­te­de ned ved den lil­le by Vi­lo­co. 25 spil­le­re mi­ste­de li­vet. 1960. Dan­mark Et fly med ot­te spil­le­re skul­le fra Kø­ben­havn til Jyl­land for at spil­le en tra­e­nings­kamp som op­varm­ning til OL. Fly­et ram­te et stør­re regn­vejr over Øre­sund ef­ter star­ten, og da det slet ik­ke var ud­sty­ret til den slags vejr, mi­ste­de pi­lo­ten kon­trol­len over fly­et.

Al­le ot­te fod­bold­spil­le­re dø­de: Er­ling Spalk, Per Funch Jen­sen, Ar­ne Karl­sen, Kurt Kra­h­mer, Ib Eskild­sen, Sø­ren An­der­sen, Erik Pon­dal Jen­sen og Bør­ge Bast­holm Lar­sen. De var mel­lem 19 og 29 år. Kun pi­lo­ten over­le­ve­de, men fik am­pu­te­ret beg­ge si­ne ben.

Dan­mark stil­le­de al­li­ge­vel op til OL og vandt sølv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.