Løgn ko­ster sy­risk mand stats­bor­ger­skab

BT - - NYHEDER -

AFLYSNING Det dan­ske sang­ta­lent Chri­stop­her har i lø­bet af de se­ne­ste år haft travlt med at rej­se ver­den rundt og ud­bre­de kend­ska­bet til si­ne hit­num­re som ’Told You So’ og ’Tulips’. Den 24-åri­ge san­ger er dog tvun­get til at sa­et­te sin kar­ri­e­re i be­ro, da syg­dom har ført til, at han skal ope­re­res.

Det skri­ver Chri­stop­her på sin In­s­ta­gram-pro­fil.

»Jeg har net­op lø­bet 200 ki­lo­me­ter på en må­ned grun­det en dum ud­for­dring. I mor­gen skal jeg ope­re­res, og det bli­ver en end­nu stør­re ud­for­dring. Stem­me­hvi­le og re­ha­bi­li­te­ring i en må­neds tid,« skri­ver Chri­stop­her.

Pop­stjer­nen med det bor­ger­li­ge navn Chri­stop­her Nis­sen har tid­li­ge­re meldt ud, at det er en po­lyp på stem­mebån­det, som brem­ser hans spi­ren­de mu­sik­kar­ri­e­re.

Hø­jeste­ret valg­te i går at ta­ge det dan­ske stats­bor­ger­skab fra en sy­risk mand. Det skyl­des, at hans op­hold i lan­det byg­ger på en løgn. Fle­re gan­ge har den døm­te nem­lig ha­ev­det, at han kom fra Irak. Hø­jeste­ret slår i sin dom fast, at løg­nen er så grov, at det skal ko­ste ham pas­set. I den for­bin­del­se af­vi­ser dom­mer­ne, at man­dens per­son­li­ge for­hold kan fø­re til en mil­de­re af­gø­rel­se. Un­der sa­gen har man­den el­lers frem­ha­e­vet sin ta­et­te til­knyt­ning til Dan­mark – i dag har han tre min­dre­åri­ge børn i Dan­mark og han bå­de ta­ler og skri­ver dansk.

I sin af­gø­rel­se af­vi­ser Hø­jeste­ret des­u­den, at fra­ta­gel­sen af man­dens pas er i strid med Dan­marks in­ter­na­tio­na­le for­plig­tel­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.