Frank­rigs mest po­e­ti­ske sekslø­ber kan bli­ve din

BT - - NYHEDER -

AUKTION

De to el­ske­re hav­de kendt hin­an­den i to år in­den mord­for­sø­get, og 29-åri­ge Ver­lai­ne var split­tet mel­lem li­vet med ko­ne og barn, som han hav­de for­ladt, og for­hol­det til Rim­baud. ’En års­tid i hel­ve­de’ Ef­ter et opi­ums- og abs­int­pra­e­get op­hold i Lon­don – som i øv­rigt in­spi­re­re­de Rim­baud til at skri­ve sit be­røm­te digt ’En års­tid i hel­ve­de’, for­søg­te Ver­lai­ne at flyg­te til­ba­ge til sin ko­ne. Den un­ge Rim­baud fulg­te ef­ter, og i kølvan­det på et hef­tigt og al­ko­hol­på­vir­ket ska­en­de­ri på et va­e­rel­se på det bel­gi­ske Ho­tel Lie­ge, trak Ver­lai­ne sekslø­be­ren og af­fy­re­de to skud mod Rim­baud – det ene ram­te ham i hånd­led­det, mens det an­det føg for­bi ham.

»Så­dan her vil jeg la­e­re dig at gi­ve slip,« hav­de Ver­lai­ne råbt ef­ter Rim­baud, før han send­te en sal­ve af skud mod sin un­ge el­sker.

No­gen mester­skyt­te var han ty­de­lig­vis ik­ke, men hi­sto­ri­en end­te ik­ke her. Ef­ter en 10-da­ges tur på ho­spi­ta­let hav­de Rim­baud igen op­søgt Ver­lai­ne, som end­nu en gang trak re­vol­ve­ren. En for­bi­pas­se­ren­de po­li­ti­mand an­holdt Ver­lai­ne, som blev idømt to års fa­engsel. Her skrev han 32 dig­te, som se­ne­re blev de­le af hans mest kend­te sam­lin­ger, bl.a. ’Sa­ge­s­se’.

Pi­sto­len blev kon­fi­ske­ret og end­te se­ne­re i ha­en­der­ne på en pri­vat ejer. I dag sa­et­tes den til salg på auktion i Pa­ris.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.