Ka­em­pe narko­fangst ved fa­er­ge i Rød­byhavn

BT - - NYHEDER -

Sydsja­el­lands og Lol­landFalsters Po­li­ti har i me­re end to må­ne­der og i al hem­me­lig­hed ef­ter­for­sket en ka­em­pe narkosag.

I går op­ly­ste po­li­ti­et, at man til­ba­ge i sep­tem­ber fandt 100 ki­lo am­fe­ta­min i en svensk per­son­bil ved fa­er­ge­le­jet i Rød­byhavn på Lol­land.

I for­bin­del­se med fun­det har po­li­ti­et få­et en uden­land­sk mand va­re­ta­egts­fa­engs­let.

»Han kom ind med fa­er­gen fra Putt­gar­den og blev an­holdt ved vo­res al­min­de­li­ge kon­trol,« si­ger po­li­ti­in­spek­tør Kim Kli­ver.

Al­drig før har hans po­li­tik­reds op­s­nap­pet så stor en bun­ke narko.

»Besla­get har på ga­de­plan en va­er­di på ik­ke un­der 10 mil­li­o­ner kro­ner, og det er så­le­des en ka­em­pe øko­no­misk bet for bag­ma­en­de­ne,« si­ger po­li­ti­in­spek­tø­ren.

Han op­ly­ser, at inds­mug­lin­gen af så sto­re ma­eng­der am­fe­ta­min in­di­ke­rer for­bin­del­ser til or­ga­ni­se­ret in­ter­na­tio­nal kri­mi­na­li­tet.

Der­for har Sydsja­el­lands og Lol­land-Falsters Po­li­ti al­li­e­ret sig med ef­ter­for­ske­re i fle­re an­dre lan­de. Det­te sam­ar­bej­de er og­så grun­den til, at man har valgt at hol­de sa­gen hem­me­lig for of­fent­lig­he­den.

»Der har va­e­ret et ef­ter­forsk­nings­ma­es­sigt hen­syn, som har gjort, at vi ik­ke kun­ne gå ud med sa­gen tid­li­ge­re,« si­ger Kim Kli­ver.

Det op­sigtsva­ek­ken­de fund ske­te tirs­dag 27. sep­tem­ber 2016 ved 13-ti­den.

Rets­mø­de­r­ne i sa­gen om den fa­engs­le­de per­son er fo­re­lø­bigt ble­vet af­holdt for hen­holds­vis luk­ke­de og dob­belt­luk­ke­de dø­re.

Kim Kli­ver øn­sker ik­ke at gi­ve yder­li­ge­re op­lys­nin­ger om den fa­engs­le­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.