Fra su­per­stu­dent til ter­r­o­rist

BT - - NYHEDER -

USA-TERROR og ano­ny­me kil­der ved po­li­ti­et, at Ab­dul Ra­zak Ali Artan var mindst 26 år. Des­u­den forta­el­ler po­li­tikil­der til CNN, at Ad­bul Ra­zak Ali Artan slet ik­ke er hans rig­ti­ge navn. Løj for gre­en­card For at få et så­kaldt ’gre­en­card’ – op­holdsog ar­bejds­til­la­del­se i USA – skal man som so­ma­lisk flygt­ning gen­nem­gå en åre­lang pro­ces. Men hvis man er un­der 18 år og kan be­vi­se, at man er fora­el­d­re­løs, bli­ver pro­ces­sen ik­ke ale­ne for­kor­tet men og­så langt bil­li­ge­re.

Men uan­set hvad de­tal­jer­ne er, så ved myn­dig­he­der­ne nu med sik­ker­hed føl­gen­de om den af­dø­de ter­r­o­rist: Han blev født i So­ma­lia, hvor hans far blev kid­nap­pet. I 2007 flyg­te­de han fra So­ma­lia til Paki­stan, hvor han i de føl­gen­de syv år bo­e­de i en flygt­nin­ge­lejr. I 2014 fik han sam­men med si­ne sø­sken­de – og må­ske mor – in­drej­se­til­la­del­se til USA, hvor de først slog sig ned i Dal­las, Te­xas.

I Te­xas fa­er­dig­gjor­de den so­ma­li­ske flygt­ning, der er op­dra­get som mus­lim, si­ne før­ste to år på uni­ver­si­te­tet i maj. Ef­ter som­mer­fe­ri­en i år be­gynd­te han si­ne stu­di­er i Co­lum­bus i sta­ten Ohio, der og­så rum­mer USAs stør­ste kon­cen­tra­tion af so­ma­li­ske flygt­nin­ge. Iføl­ge myn­dig­he­der­ne hu­ser lan­det i dag godt 100.000 so­ma­li­ske flygt­nin­ge. Ska­eb­nesvan­ger ud­vik­ling I Ohio tog ud­vik­lin­gen fra smi­len­de su­per­stu­de­ren­de til bit­ter og død­sens­far­lig ter­r­o­rist fart.

Som tro­en­de mus­lim føl­te Artan sig an­gi­ve­ligt tru­et af si­ne medstu­de­ren­de. I mod­sa­et­ning til uni­ver­si­te­tet i Dal­las, der hav­de spe­ci­el­le ’be­de­rum’ til stu­de­ren­de, var Artan på uni­ver­si­te­tet i Ohio tvun­get til at be­de uden­dørs og i of­fent­li­ge rum. Her føl­te han sig of­te util­pas blandt ik­ke-mus­lim­ske medstu­de­ren­de. Og før an­gre­bet hav­de Ab­dul Ra­zak Ali Artan an­gi­ve­ligt få­et nok.

På sin Fa­ce­book-si­de skrev Ab­dul Artan så­le­des man­dag mor­gen: »Jeg har nå­et ko­ge­punk­tet. Jeg kan ik­ke ta­ge det me­re. Jeg er syg og tra­et af at se mi­ne mus­lim­ske brød­re og sø­stre bli­ve for­fulgt og dra­ebt overalt i ver­den. I Al­la­hs navn er jeg for­be­redt på at dra­e­be mil­li­o­ner af van­tro.«

Kort ef­ter kør­te Ab­dul sin bil ind i 11 til­fa­el­di­ge medstu­de­ren­de. I godt et mi­nut der­ef­ter an­greb han dem med en slag­ter­k­niv. En af uni­ver­si­te­tets eg­ne po­li­ti­folk nå­e­de hur­tigt frem til ger­nings­ste­det. Og med tre pra­e­ci­se skud dra­eb­te han Ab­dul Ra­zak Ali Artan.

Al­le 11 medstu­de­ren­de over­le­ve­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.