Hol­land­sk for­bud mod bur­ka­er

BT - - NYHEDER -

Det hol­land­ske par­la­ment ved­ta­ger et for­bud mod bur­ka­er og an­den form for fuld til­da­ek­ning af an­sig­tet på nog­le of­fent­li­ge ste­der.

Re­ge­rin­gen si­ger, at lovind­gre­bet har va­e­ret nød­ven­dig for at va­er­ne om sik­ker­he­den. Men kri­ti­ker­ne me­ner, at det er en ge­ne­rel uvil­je over for mus­li­mer, som lig­ger bag. For at loven skal va­e­re gyl­dig, skal den god­ken­des af det hol­land­ske over­hus.

Loven for­by­der mus­lim­ske tørkla­e­der, der da­ek­ker he­le an­sig­tet. Den ram­mer og­så folk med ele­fant­hu­er og hjel­me på ste­der, hvor det an­ses for af­gø­ren­de at kun­ne iden­ti­fi­ce­re per­so­ner. Det ga­el­der f.eks. re­ge­rings­byg­nin­ger, of­fent­lig trans­port, sko­ler og ho­spi­ta­ler.

Kun få kvin­der i Hol­land går fuldt til­da­ek­ket. Men kra­vet om en lov har la­en­ge stå­et øverst på Ge­ert Wil­ders og hans is­lam­kri­ti­ske Fri­heds­par­tis dags­or­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.