Ta­bu­ret­krig i Trumps lejr

BT - - NYHEDER -

REGERINGSSKIFTE søn­dag til NBC’s Me­et the Press.

»Vi ved ik­ke en­gang, om han (Rom­ney, red.) stem­te på Do­nald Trump. Han og hans rå­d­gi­ve­re var in­tet min­dre end for­fa­er­de­li­ge mod Do­nald Trump i et år,« fort­sat­te hun.

Kel­ly­an­ne Conway sag­de dog og­så, at be­slut­nin­gen i sid­ste en­de lig­ger hos den nyvalg­te pra­esi­dent, hvis valg hun vil respek­te­re og støt­te. Falsk og yn­ke­lig En an­den stem­me i ko­ret fra Do­nald Trumps in­der­kreds, der of­fent­ligt har sagt, at Mitt Rom­ney ik­ke bør bli­ve uden­rigs­mi­ni­ster, er den er­far­ne re­pu­bli­ka­ner Newt Gin­grich.

Gin­grich, som tab­te kam­pen om at bli­ve re­pu­bli­ka­ner­nes pra­esi­dent­kan­di­dat i 2012 til net­op Rom­ney, er nu en af Trumps na­er­me­ste rå­d­gi­ve­re.

»Jeg tror ik­ke, at der er no­get, som Mitt Rom­ney kan si­ge, der ik­ke ly­der falsk og helt ae­r­ligt og­så yn­ke­ligt,« sag­de Newt Gin­grich søn­dag til Fox News, hvor han gjor­de sin hold­ning klar.

»Jeg ta­ler for de fle­ste Trump­støt­ter. Mens vi vil støt­te Do­nald Trumps valg, uan­set hvad han gør, tror jeg, vi vil bli­ve enormt skuf­fe­de, hvis han gi­ver Rom­ney en hvil­ken som helst magt­fuld po­si­tion.«

Iføl­ge det au­stral­ske me­die news.com.au har Ru­dy Gi­uli­a­ni sagt, at han er den bed­ste kan­di­dat til job­bet som uden­rigs­mi­ni­ster og ik­ke er in­ter­es­se­ret i no­get an­det job i Trump-ad­mi­ni­stra­tio­nen. Mitt Rom­ney har der­i­mod for­holdt sig tavs si­den sit op­sigtsva­ek­ken­de mø­de med USAs kom­men­de pra­esi­dent for lidt over en uge si­den.

Dis­se ud­mel­din­ger fra nog­le af Trumps na­er­me­ste rå­d­gi­ve­re kan iføl­ge po­li­ti­ske eks­per­ter i USA skyl­des to ting. I det ene sce­na­rie står Do­nald Trump selv bag det he­le og har bedt si­ne folk til­svi­ne Mitt Rom­ney of­fent­ligt for at yd­my­ge sin tid­li­ge­re ri­val.

Den an­den for­kla­ring er, at den kom­men­de pra­esi­dents rå­d­gi­ve­re vir­ke­lig hand­ler egen­rå­digt i et for­søg på at stop­pe Do­nald Trump fra at gi­ve Mitt Rom­ney en plads i ad­mi­ni­stra­tio­nen, skri­ver news.com.au.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.