Ha­de­film hit­ter

BT - - TV/RADIO -

SUCCES på det dan­ske bi­o­graf­pu­bli­kum. Si­den pre­mi­e­ren tors­dag ind­til man­dag ef­ter­mid­dag har 17.100 dan­ske­re set fil­men i bi­o­gra­fen.

Det er et ri­me­ligt åb­nings­tal for en dansk film. Cir­ka halvt så man­ge som den se­ne­ste ’Klas­se­fe­sten’ og ’Swin­ger’, men langt me­re end ’Ka­er­lig­hed og an­dre ka­ta­sto­fer’, al­le film, der har haft pre­mi­e­re i 2016. Pla­ster på sår­et? BT vil­le egent­lig ha­ve spurgt bå­de ma­nus­for­fat­ter Cas­per Chri­sten­sen og in­struk­tør Ni­ko­laj Peyk (Øst­kyst Hust­lers, red.), om den pa­e­ne åb­nings­we­e­kend er et pla­ster på sår­et, men in­gen af dem øn­sker at kom­men­te­re. Cas­per Chri­sten­sen hen­vi­ser til, at han ’har haft us­a­ed­van­lig lidt med fil­men at gø­re’.

Me­re­te M. Chri­sten­sen fra film­sel­ska­bet bag ’Un­dercover’, Scan­box, vil til gen­ga­eld ger­ne sva­re. Helt ae­r­ligt, jeg sy­nes ik­ke, at jeg kan bru­ge an­mel­del­ser­ne til så me­get

SOLEN I DAG

»Jeg tror da nok, at Ni­ko­laj Peyk har va­e­ret ked af det. Og det kan jeg godt for­stå. Men helt ae­r­ligt, jeg sy­nes ik­ke, at jeg kan bru­ge an­mel­del­ser­ne til så me­get. Vi kan se på nog­le kom­men­ta­rer bl.a. på Fa­ce­book, at pu­bli­kum er gla­de og til­fred­se. Vi ved, at an­mel­der­ne ge­ne­relt ik­ke er ret gla­de for dan­ske fol­ke­ko­me­di­er,« si­ger hun.

»Jeg vil sva­re på den må­de, at fil­men er op­ta­get hur­ti­ge­re end de film, vi nor­malt er in­vol­ve­ret i – over en pe­ri­o­de på et år. I for­hold til det fak­tum sy­nes jeg, at 17.000 er et fint tal. Fil­men er støt­tet ef­ter en støt­te­o­rd­ning un­der Det Dan­ske Fil­min­sti­tut, der gi­ver støt­te til ’lav­bud­get­film’. Det er vo­res for­vent­nin­ger af­stemt ef­ter,« si­ger Me­re­te M. Chri­sten­sen.

»For­må­let med at støt­te lav­bud­get­film er at støt­te fle­re film, der med la­ve­re bud­get­ter an­ven­der an­dre forta­el­le- og pro­duk­tions­for­mer,« skri­ver DFI på sit si­te om støt­te­o­rd­nin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.