En dob­belt Jan Grey Goo­se

BT - - SUPERLIGA -

MÅLFEST I PARKEN en kamp i Su­per­liga­en, og det blev hel­ler ik­ke mod Vi­borg, som blev sendt hjem med et ne­der­lag på 4-0. Over­leg­ne FCKe­re Selv uden fi­re af de fa­ste star­te­re og bed­ste spil­le­re var FC Kø­ben­havn re­la­tivt over­leg­ne mod de jy­ske ga­e­ster. Sej­ren blev grund­lagt i før­ste halv­leg – og med duf­ten af al­ko­hol i dis­se ju­le­frokost-ti­der. Jan Grey Goo­se – und­skyld Gre­gus – op­s­nap­pe­de ef­ter 27 mi­nut­ter bol­den for snu­den af en snub­len­de Jep­pe Grøn­ning, og de lan­ge slo­vaki­ske ben hav­de in­gen pro­ble­mer med at dri­ve ham frem­over de om­trent 5060 me­ter, før Gre­gus score­de sit før­te Su­per­liga-mål for kø­ben­hav­ner­ne.

Da Yous­sef Tou­touh fjer­ne­de Ge­or­ge Fo­chi­ve som en an­den Hulk Ho­gan og si­den spil­le­de bol­den til Kas­per Kusk, kun­ne han la­ve en Kusk clas­sic: Ind i ba­nen til ven­stre­be­net og så en iskold af­slut­ning i net­tet. 2-0 ef­ter 38 mi­nut­ter.

Ma­re­ridts­af­te­nen slut­te­de dog ik­ke der for Vi­borg. Med små 20 mi­nut­ter til­ba­ge af kam­pen lag­de Ras­mus Falk en sy­le­spids og per­fekt af­le­ve­ring til Pe­ter An­ker­sen. Ba­ck­en hav­de end­nu ik­ke sco­ret for FCK, så da han gik ind i ba­nen og sat­te bol­den i net­tet med ven­stre ben, var jub­len vold­som­me­re, end en 3-0-fø­ring nor­malt vil ka­ste af sig.

Og så var Vi­borg og­så klar med en fora­e­ring 10 mi­nut­ter se­ne­re. Pe­ter Fri­is Jen­sen tab­te et langskud­s­for­søg fra Jan Gre­gus ind i eget net. 4-0 og slut. Ru­sten Oko­re Vi­borg hav­de og­så mu­lig­he­der, og det var of­te om­kring Jo­res Oko­re, det ske­te. Der skal sta­dig smø­res lidt på for­svars­ma­ski­nen, før han er til­ba­ge i den form, der gjor­de Oko­re til en af Dan­marks dyg­tig­ste for­sva­re­re i 2013. Den før­ste su­per­liga-start for FCK var med van­ske­lig­he­der.

Ef­ter 13 mi­nut­ter fora­e­re­de han en enorm mu­lig­hed til Vi­borg. Ro­bin Ol­sens af­le­ve­ring blev ta­em­met helt ska­evt på kan­ten af eget felt, men Fo­chi­ves spark blev red­det med en fod­pa­ra­de. Små 10 mi­nut­ter se­ne­re var der igen van­ske­lig­he­der for start­de­bu­te­ren­de Jo­res Oko­re, der først blev over­lø­bet af Park og kort ef­ter løb bol­den ud over egen bag­linje.

Men Vi­borg score­de ik­ke og selv uden Dela­ney, Cor­ne­li­us, San­tan­der og Jo­hans­son kun­ne FCK stor­sej­re i Su­per­liga­en og igen brin­ge sig 12 og 15 po­int for­an Brønd­by og FC Midtjyl­land in­den run­dens re­ste­ren­de kam­pe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.