Spil­let om stje

BT - - SUPERLIGA -

FARVEL OG TAK? Brønd­by ri­si­ke­rer at mi­ste den gyld­ne tre­klø­ver Chri­sti­an Nør­gaard, Le­bo­gang Phi­ri og An­drew Hjulsa­ger. Cen­tralt i kon­trakt­for­hand­lin­ger­ne står den tid­li­ge­re lands­holds­spil­ler Sø­ren Ler­by Med Ale­xan­der Zor­ni­gers an­komst til Brønd­by og ty­ske­rens strin­gen­te til­gang til spil­let har de tre un­ge mid­ba­ne­pro­fi­ler ud­vik­let sig i ha­stig grad henover ef­ter­å­ret. Det dre­jer sig isa­er om Hjulsa­ger og Nør­gaard, der først i den­ne sa­e­son for al­vor har få­et et gen­nem­brud, mens Phi­ri la­en­ge har va­e­ret en pro­fil i klub­ben.

Men gen­nem­bru­det har og­så sat klub­ben i en van­ske­lig si­tu­a­tion. For al­le tre spil­le­re har kon­trak­t­ud­løb til na­e­ste som­mer, hvil­ket sa­et­ter spil­ler­ne i en for­del­ag­tig si­tu­a­tion – og Brønd­by i en sva­er. 1. ja­nu­ar kan spil­ler­ne nem­lig frit for­hand­le med an­dre klub­ber. Og det vil­le va­e­re no­get af en bet for Brønd­by at mi­ste tre så cen­tra­le spil­le­re i opblom­strin­gen un­der Zor­ni­ger. Det vil­le gø­re ondt. Rig­tig, rig­tig ondt. Isa­er øko­no­misk, hvor de tre spil­le­re hver isa­er re­pra­e­sen­te­rer en po­ten­ti­el mas­siv frem­ti­dig trans­fe­rind­komst. Brønd­by ri­si­ke­rer at gå glip af hver ene­ste kro­ne, hvis spil­ler­ne ik­ke for­la­en­ger. Tids­ma­es­sigt er klub­ben un­der pres. Ler­by på va­egtskå­len Cen­tralt i for­hand­lin­ger­ne står 80er-kory­fa­e­et Sø­ren Ler­by, der er agent for al­le tre spil­le­re og der­med står for for­hand­lin­ger­ne med Brønd­bys sport­s­di­rek­tør, Tro­els Bech.

Spil­let om de tre pro­fi­ler er no­get, der fyl­der me­get i Brønd­by for ti­den. Og isa­er hos Tro­els Bech, der er ved at lø­be tør for tå­l­mo­dig­hed. Han har brug for at vi­de, om han skal age­re på trans­fer­mar­ke­det i ja­nu­ar. I me­di­er­ne har Chri­sti­an Nør­gaard, An­drew Hjulsa­ger og Le­bo­gang Phi­ri fle­re gan­ge meldt ud, at de hel­le­re end ger­ne vil for­la­en­ge med Brønd­by. Og at det er de­res før­ste­pr­o­ri­tet.

Sam­me mel­ding har Tro­els Bech få­et, når han snak­ker med spil­ler­ne selv. Men så snart Sø­ren

Ler­by er i rø­ret, er to­nen en an­den. Her er for­la­en­gel­se ab­so­lut in­gen selv­føl­ge. Og de di­ver­ge­ren­de mel­din­ger ska­ber fru­stra­tion på Be­chs kon­tor. Men det er ik­ke kun sport­s­di­rek­tø­ren, der er fru­stre­ret. Det ga­el­der og­så Ler­by-lej­ren, der er util­freds med Brønd­bys hånd­te­ring af sa­gen.

Net­op Nør­gaard, Hjulsa­ger og Phi­ri har va­e­ret nog­le af de mest cen­tra­le spil­le­re på Brønd­bys hold i den se­ne­ste tid, og man fø­ler ik­ke, at den va­er­di, de re­elt af­spej­ler for klub­ben, re­flek­te­rer sig i de kon­trakt­til­bud, som spil­ler­ne hidtil har mod­ta­get. Løn­nen er slet og ret ik­ke høj nok i for­hold til, hvor sto­re pro­fi­ler de er, me­ner Ler­bylej­ren.

I fle­re sa­e­so­ner har de un­ge gut­ter set spil­le­re som Da­ni­el Ag­ger, Jo­han El­man­der og Mar­tin Ørnskov do­mi­ne­re det øver­ste af Brønd­bys løn­hie­rar­ki. I øje­blik­ket er det spil­le­re som Ro­dolph Austin og lang­tids­ska­de­de Tho­mas Ka­h­len­berg, der tje­ner mest. Der­for kan man ik­ke forta­en­ke spil­ler­ne i at me­ne, at de hø­rer til i et hø­je­re lag med de­res sto­re bi­drag i ef­ter­å­ret.

Fra Ler­by og spil­ler­nes si­de er der da og­så et klart in­ci­ta­ment for at ven­te. De har de go­de kort på hån­den i den­ne si­tu­a­tion. De har al­le mu­lig­he­der for at for­hand­le med Brønd­by, mens de sam­ti­dig ven­ter på et bed­re til­bud til ja­nu­ar.

No­get, der des­u­den ska­ber be­kym­ring for tre mu­li­ge for­la­en­gel­ser i Brønd­by, er Ler­bys hi­sto­rik i klub­ben. Det er sja­el­dent, at en Brønd­by-spil­ler med Sø­ren Ler­by som agent bli­ver i klub­ben alt for la­en­ge. Det ved Tro­els Bech.

Ler­by stod blandt an­det for den un­ge an­gri­ber Ni­ko­lai Laur­sens skif­te fra Brønd­by til PSV sid­ste år. Her lyk­ke­des det end­nu en gang Ler­by at få et skif­te på plads med sin sto­re kon­takt­fla­de til det hol­land­ske mar­ked, blot to må­ne­der ef­ter den den­gang 16-åri­ge Laur­sen hav­de få­et su­per­liga-de­but.

Og­så Pi­er­re-Emi­le Højb­jergs skif­te fra Brønd­by til Bay­ern Mün­chen var Ler­by en del af i 2012. Ler­by er fort­sat agent for Højb­jerg. Den­gang kri­ti­se­re­de Højb­jerg-lej­ren Brønd­by for ik­ke at gø­re nok for ta­len­ter­ne, og si­den for­svandt bå­de Højb­jerg og et an­det stort ta­lent, An­dreas Chri­sten­sen, fra klub­ben. Et øko­no­misk in­ci­ta­ment? I bran­chen er Ler­by kendt som en ben­hård for­hand­ler, der ik­ke er bleg for at se sto­re øko­no­mi­ske mu­lig­he­der. I ét af de tre spil­le­res til­fa­el­de står Sø­ren Ler­by kun til at tje­ne pen­ge, hvis spil­le­ren skif­ter klub – og alt­så ik­ke hvis det lyk­kes at for­hand­le en for­la­en­gel­se på plads. Der­med er det i den si­tu­a­tion en klart øko­no­misk in­ci­ta­ment for at sø­ge va­ek fra Brønd­by. I hvert fald for Ler­by.

Selv er Ler­by, der des­u­den og­så re­pra­e­sen­te­rer Brønd­by-an­fø­rer Jo­han Lars­son, ik­ke vi­de­re med­del­som.

»For hver spil­ler er det helt in­di­vi­du­elt, hvor­dan si­tu­a­tio­nen er. Der er in­gen af­kla­ring end­nu. Der­for kan jeg ik­ke si­ge no­get om det,« ly­der det fra Ler­by, der si­ger, at ’man må se ti­den an’, in­den der kom­mer nyt om de tre spil­le­re.

»Der er ik­ke no­get nyt. Det er det sam­me. Vi ta­ger det ba­re der­fra. Så jeg har hel­ler in­gen kom­men­ta­rer el­lers ind­holds­ma­es­sigt,« si­ger han til BT.

Det er som så­dan ik­ke no­get sa­er­syn, at en­kel­te agen­ter har fle­re spil­le­re i én klub. Men i Brønd­by vil man i frem­ti­den gø­re me­get for at und­gå, at en agent står med så sta­er­ke kort og så man­ge spil­le­re på sin li­ste, som Sø­ren Ler­by gør for ti­den. For han ved, hvad han gør. Og han gør det godt. Of­te kan et sta­er­kt for­hold til en en­kelt agent va­e­re en for­del for klub­ber­ne, men ek­semp­let med Nør­gaard, Hjulsa­ger og Phi­ri har gi­vet bag­slag. Så­dan ser det i hvert fald ud for ti­den på Ves­teg­nen.

Tro­els Bech har ik­ke øn­sket at kom­men­te­re ’de igang­va­e­ren­de for­hand­lin­ger’. For hver spil­ler er det helt in­di­vi­du­elt, hvor­dan si­tu­a­tio­nen er. Der er in­gen af­kla­ring end­nu. Der­for kan jeg ik­ke si­ge no­get om det ONSDAG 30. NOVEMBER 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.