Klavs Bruun har EM-trup­pen klar

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FRASORTERET Land­stra­e­ner Klavs Bruun Jør­gen­sen udt­og i går sin en­de­li­ge EM-trup, og der var in­gen over­ra­skel­ser i for­hold til de 16 spil­le­re, han i god tid lo­ve­de en EM-plads. Kun ska­den til må­l­vog­ter Rik­ke Poul­sen har med­ført en aen­dring. Alt­hea Re­in­hardt bli­ver mak­ker til San­dra Toft på må­l­vog­ter­po­si­tio­nen. Som ven­tet var det der­for Vi­borg-spil­ler­ne Si­mo­ne Böh­me og Li­ne Uno, der måt­te for­la­de lands­holds­lej­ren in­den EM-slut­run­den i hånd­bold i Sve­ri­ge, der be­gyn­der på søn­dag. Det skri­ver Dansk Hånd­bold For­bund (DHF) på sin hjem­mesi­de.

Lands­holds­spil­ler­ne blev sendt på 48 ti­mers or­lov oven på Mø­bel­rin­gen Cup i Nor­ge, hvor Dan­mark tors­dag, lør­dag og søn­dag no­te­re­de sig for en lus­sing mod Nor­ge, en stor­sejr over Rusland og et kne­bent ne­der­lag til Frank­rig.

»Vi flyt­ter os he­le ti­den som bå­de hold og in­di­vi­du­elt, og den­ne sam­ling har ik­ke aen­dret på det bil­le­de. Det har va­e­ret godt at se os va­e­re ag­gres­si­ve, sta­er­ke og tak­tisk klo­ge til tra­e­ning og i langt de fle­ste af de 180 mi­nut­ters hånd­bold, vi fik spil­let i Nor­ge. Nu får spil­ler­ne li­ge lov til at kob­le af et par da­ge, og så gla­e­der vi Det har va­e­ret godt at se os va­e­re ag­gres­si­ve, sta­er­ke og tak­tisk klo­ge til tra­e­ning os til at få sam­let trup­pen igen,« si­ger land­stra­e­ner Klavs Bruun Jør­gen­sen. To tra­e­nin­ger før af­gang I dag og i mor­gen tra­e­ner hol­det i Kø­ben­havn før fre­da­gens af­rej­se til Sve­ri­ge. Ved tra­e­nin­ger­ne i Kø­ben­havn er Ran­ders-må­l­vog­te­ren Ce­ci­lie Gre­ve ga­est, selv om hun ik­ke er i EM-trup­pen. Hun kom­mer kun i spil, hvis en­ten San­dra Toft el­ler Alt­hea Re­in­hardt får en ska­de.

»Li­ga­klub­ber­ne hol­der over en bred kam fri i den­ne pe­ri­o­de, så spil­ler­ne kan få lidt vel­fortjent fe­rie, mens liga­en lig­ger stil­le. Det be­ty­der dog og­så, at Ce­ci­lie Gre­ve ved en ska­de til San­dra Toft el­ler Alt­hea Re­in­hardt ri­si­ke­rer at bli­ve ind­kaldt til EM uden at ha­ve få­et et skud i to uger. Hun kom­mer der­for med i vo­res tra­e­ning for at hol­de sig i gang,« be­grun­der land­stra­e­ne­ren in­vi­ta­tio­nen til Ce­ci­lie Gre­ve.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.