ALARM: KA­OS PÅ

BT - - NYEHEDER -

UTRYGHED fora­el­dre, som travlhe­den på fø­de­stu­er­ne i sid­ste en­de ram­mer.

Det op­le­ve­de 26-åri­ge Ca­ri­na Dit­lev­sen, da hun og hen­des mand for knap fi­re uger si­den blev fora­el­dre for før­ste gang.

Tor­dag af­ten gik van­det, og nor­malt vil man sa­et­te føds­len i gang in­den­for 24 ti­mer for at und­gå in­fek­tio­ner.

Men fre­dag af­ten hav­de de på Roskil­de Sy­ge­hus ik­ke tid til at sa­et­te hen­de i gang, og de blev i ste­det sendt hjem med en an­ti­bi­o­ti­ka-kur.

Lør­dag mor­gen klok­ken fem fik Ca­ri­na Dit­lev­sen så ondt, at hen­des mand igen kon­tak­te­de sy­ge­hu­set. Men de hav­de ik­ke plads, så de blev sendt til Hvi­d­ov­re Ho­spi­tal, hvor de dog ik­ke kun­ne gi­ve hen­de ve-sti­mu­le­ren­de drop, da det skul­le ske på Roskil­de Sy­ge­hus.

Hun blev der­for sendt til­ba­ge, hvor de ef­ter fle­re ti­mer i et ven­te­va­e­rel­se blev til­set ved mid­dags­tid.

Her gjor­de Ca­ri­na Dit­lev­sen det klart, at hun øn­ske­de kej­ser­snit, da der snart var gå­et 48 ti­mer, si­den van­det gik - og hun fryg­te­de for bar­nets hel­bred.

Ef­ter seks ti­mers fa­ste kom hen­des lil­le dat­ter til ver­den lør­dag af­ten ved kej­ser­snit.

»He­le mit gravi­di­tets­for­løb hav­de jeg ta­enkt, at jeg skul­le fø­de på Roskil­de, hvor man f.eks. kan få lat­ter­gas. Det kan man ik­ke på Hvi­d­ov­re, og når man så er lidt en kon­trol­fre­ak, er det sva­ert, at tin­ge­ne plud­se­lig ser helt an­der­le­des ud,« si­ger Ca­ri­na Dit­lev­sen, der un­der­stre­ger, at det ik­ke er jor­de­mødre­nes skyld, men at der ba­re ik­ke er ha­en­der nok.

Ef­ter­føl­gen­de blev dat­te­ren ge­nind­lagt med gulsot - no­get der må­ske kun­ne va­e­re und­gå­et, hvis der hav­de va­e­ret me­re fo­kus på at få am­nin­gen til at fun­ge­re oven­på den ka­o­ti­ske fød­sel.

Travlhe­den ram­mer nem­lig ik­ke kun sel­ve fød­sels­op­le­vel­sen, men kan og­så få kon­se­kven­ser for bar­nets hel­bred ef­ter­føl­gen­de, forta­el­ler fle­re jor­de­mødre til BT. Re­gio­ner­nes an­svar Sund­heds­mi­ni­ster El­len Tra­ne Nør­by si­ger til Po­li­ti­ken, at der er af­sat 50 mil­li­o­ner kro­ner år­ligt til at løf­te kva­li­te­ten på fø­de­af­de­lin­ger­ne.

»Det skal va­e­re så­dan, at al­le gravi­de fø­ler sig tryg­ge ved at fø­de på Rigs­ho­spi­ta­let og an­dre af lan­dets fø­de­af­de­lin­ger, og det for­ud­sa­et­ter, at de an­sat­te har or­dent­li­ge ar­bejds­for­hold,« si­ger El­len Tra­ne Nør­by og ud­dy­ber, at det er re­gio­ner­ne, der har an­sva­ret for at føl­ge op på de lo­ka­le for­hold og sik­re tryg­he­den for de fø­de­n­de og sam­ti­dig or­dent­li­ge for­hold for me­d­ar­bej­der­ne.

Fra Re­gion Ho­ved­sta­den ly­der sva­ret og­så, at man har til­ført ek­stra mid­ler til fø­de­om­rå­det, men at man ik­ke kan fri­hol­de fø­de­af­de­lin­ger­ne, når der skal fin­des be­spa­rel­ser på 600 mio. kro­ner. Le­ne Skou Jen­sen Jor­de­mo­der på Rigs­ho­spi­ta­let »Vi gør, hvad vi kan, for at de fø­de­n­de ik­ke ma­er­ker til det, men vi har sva­ert ved at le­ve op til de for­vent­nin­ger, vi har til os selv som jor­de­mødre. Den kon­stan­te sli­ta­ge får en kon­se­kvens på et tids­punkt. Det er ut­rygt bå­de for jor­de­mødre og de kom­men­de fora­el­dre.« »Der sker ja­evn­ligt over­flyt­nin­ger af fø­de­n­de, hvor vo­res af­de­lings­jor­de­mo­der må rin­ge til et an­det ho­spi­tal for at hø­re, om de har tid til at mod­ta­ge en fø­de­n­de. I det øje­blik en fø­de­n­de sen­des på lan­de­vej­en, ska­bes der en fy­sisk og psy­kisk utryghed, som er det dår­lig­ste ud­gangs­punkt for at ind­le­de en fød­sel. Adre­na­li­nen mod­ar­bej­der sim­pelt­hen de hor­moner, som skal hol­de føds­len i gang, så

2006: 64.984 2015: 58.205 2024: 72.271 da­ge 2001: 3,4 da­ge 2016: 2,4

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.