10 år med bre­aking

BT - - NYEHEDER -

Dan­mark og fle­re storme hav­de sin hidtil stør­ste an­del af se­er­ne, nem­lig 4 pro­cent.

2016 har va­e­ret et ro­li­ge­re år, og det har få­et Met­te Øster­gaard til at ind­se, at der er brug for an­det end bre­aking news-hi­sto­ri­er, forta­el­ler hun.

Et ek­sem­pel er pro­gram­met ’Lip­pert’, en af de sto­re ef­ter­års­sats­nin­ger det­te år, hvor va­er­ten Sø­ren

en be­ty­de­lig spil­ler, isa­er for de po­li­tisk in­ter­es­se­re­de.

»Men i for­hold til for 10 år si­den er der kom­met så man­ge nye kon­kur­ren­ter, man kan hol­de sig op­da­te­ret på, nem­lig al­le de di­gi­ta­le nyhed­s­kil­der, som og­så le­ve­rer tv,« for­kla­rer Stig Hjar­vard. Stor sats­ning Og når dan­sker­ne i stør­re grad bru­ger mo­bi­len og de so­ci­a­le me­di­er, er tv-ka­na­len iføl­ge den tid­li­ge­re nyheds­di­rek­tør på TV 2 Mi­cha­el Dyr­by tvun­get til at genop­fin­de sig selv.

»Det, der var nyt og fan­ta­stisk for 10 år si­den med en he­li­kop­ter og nyhe­der, mens det sker, kan du få på man­ge må­der i dag. Så ho­ved­op­ga­ven er at sik­re, at News har en plads i den ver­den i frem­ti­den,« si­ger Mi­cha­el Dyr­by, der var med til at op­ret­te ka­na­len.

Fo­re­lø­big lan­ce­rer TV 2 News i det nye år en stor sats­ning om ef­ter­mid­da­gen. Et pro­gram, der skal ta­ge kon­kur­ren­cen op med DR 2’s ef­ter­mid­dags­pro­gram DR 2 Da­gen.

»Vi sat­ser på at la­ve et ef­ter­mid­dagsshow, som spil­ler enormt me­get på det go­de sel­skab. Vo­res fa­ste va­ert­spar får føl­ge­skab af nog­le me­get vi­den­de med­va­er­ter, som ef­ter in­ter­na­tio­nalt for­bil­le­de li­ge­som skal dis­se­ke­re og la­eg­ge fle­re lag på nyheds­dags­or­de­nen,« si­ger Met­te Øster­gaard.

»Man skal fø­le, det er det bed­ste nyheds­sel­skab, man får om ef­ter­mid­da­gen.« Pres­se­lo­gen: 2012: 111.000 2013: 102.000 2014: 105.000 2015: 124.000 Kur­ven vi­ser, hvor man­ge dan­ske­re, der dag­ligt har set i gen­nem­snit mindst fem mi­nut­ters TV2 News An­dre se­er­tal 2012: 2013: 2014: 2015:

Mo­gen­sen og Kri­sti­an­sen / Tirs­dags­a­na­ly­sen: 166.000 107.000 110.000 82.000

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.