Den gu­le bja­el­ke

BT - - NYEHEDER -

Med TV 2 News blev nyhe­den om en storm i Ve­stjyl­land plud­se­lig nok til, at den gu­le bja­el­ke frem­tu­re­de på ska­er­men med or­de­ne ’Bre­aking news’.

»TV 2 News var med til at gø­re bre­aking news til et me­get me­re ud­bredt fa­eno­men i Dan­mark – på godt og ondt,« si­ger Stig Hjar­vard, me­di­e­for­sker og pro­fes­sor på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

»De var med til at skub­be til sa­en­kel­sen af ta­er­s­k­len for, hvor­når man går i bre­aking,« si­ger han.

Og det er der iføl­ge den tid­li­ge­re nyheds­di­rek­tør på TV 2 Mi­cha­el Dyr­by, der var med til at op­ret­te ka­na­len, no­get om.

»I be­gyn­del­sen kun­ne vi slet ik­ke få re­dak­tø­rer­ne til at gå i bre­aking,« for­kla­rer Mi­cha­el Dyr­by.

»De var vant til, at bre­aking news var no­get stort a la ter­r­or­an­gre­bet i New York 11. sep­tem­ber. Så vi ind­før­te kvo­ter: Vi skul­le ha­ve bre­aking 5 gan­ge i lø­bet af et døgn,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.