BLOD­PRØ­VE AF­SLØ­RER

BT - - NYEHEDER -

FORSK­NING af vo­res pro­jek­ter tog vi blod­prø­ver fra per­so­ner med symp­to­mer på tarmkraeft, som ef­ter­føl­gen­de vi­ste sig at ha­ve en helt an­den kra­eft­syg­dom. Vo­res ana­ly­ser vi­ste, at vi med li­ge så stor sik­ker­hed kun­ne ha­ve fun­det dem med en blod­prø­ve,« si­ger Hans Jør­gen Ni­el­sen til BT. Scre­e­nings­pro­gram I forsk­nings­pro­jek­tet vil de dan­ske for­ske­re un­der­sø­ge 30.000 dan­ske­re tre gan­ge i de kom­men­de fi­re år for at fin­de ud af, hvor tid­ligt man kan op­da­ge kra­eft ved hja­elp af en blod­prø­ve.

Me­to­den vil sam­ti­dig vi­se, hvem der al­li­ge­vel ud­vik­ler kra­eft, selv­om en af­fø­rings­prø­ve tid­li­ge­re var ne­ga­tiv.

Som det ser ud i dag, er det ik­ke al­le til­fa­el­de, der bli­ver op­da­get ved hja­elp af den ek­si­ste­ren­de scre­e­nings­prø­ve. Fak­tisk er det, sam­men­holdt med del­ta­gel­ses­pro­cen­ten i scre­e­nings­pro­gram­met på 64 pct., ’kun’ 48 pct. af tarmkraeft-til­fa­el­de­ne blandt dan­ske­re mel­lem 50 og 74 år, som bli­ver op­da­get.

Der­for vil en blod­prø­ve til at op­da­ge kra­ef­ten med va­e­re et godt al­ter­na­tiv el­ler sup­ple­ment til en af­fø­rings­prø­ve.

»Kon­se­kven­ser­ne er for­hå­bent­lig at blod­prø­ver kan få fle­re til at del­ta­ge i scre­e­ning, og vi kan va­e­re me­re sik­re på at fin­de de per­so­ner, som har tarmkraeft el­ler for­sta­di­er, og der­ved spa­re man­ge men­ne­sker, som del­ta­ger i scre­e­ning for tarmkraeft for den be­last­ning, det er at skul­le gen­nem­gå ko­losko­pi (tar­mun­der­sø­gel­se, red.),« si­ger Hans Jør­gen Ni­el­sen. Dna-styk­ker Ved hja­elp af den nye me­to­de kan la­e­ger­ne op­da­ge nog­le mar­kø­rer for tarmkraeft i blo­det.

Mar­kø­rer­ne er en kom­bi­na­tion og et møn­ster i kon­cen­tra­tio­ner­ne af for­skel­li­ge pro­te­i­ner og dna-styk­ker.

Når for­sker­ne ana­ly­se­rer en blod­prø­ve og fin­der dis­se kom­bi­na­tio­ner og møn­stre af de for­skel­li­ge pro­te­i­ner og dna-styk­ker, kan de med stor sik­ker­hed si­ge, om per­so­nen har tarmkraeft el­ler ej.

For at ud­vik­le de­res ana­ly­se­mo­del har for­sker­ne ind­sam­let blod­prø­ver fra 12.000 per­so­ner, som hav­de høj ri­si­ko for at bli­ve di­ag­no­sti­ce­ret med tarmkraeft.

Hans Jør­gen Ni­el­sen spår, at me­to­den om 10 år vil kun­ne bru­ges på al­le for­mer for kra­eft. An­dre kra­eft­for­mer I forsk­nings­pro­jek­tet har for­sker­ne så­le­des al­le­re­de fun­det 177 per­so­ner, der ik­ke hav­de tarmkraeft, men an­dre ty­per kra­eft.

Hos Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se gla­e­der man sig over de nye forsk­nings­re­sul­ta­ter:

»Det er en me­to­de, som vi for­ven­ter os me­get af. Hvis man kan få den spe­ci­fik nok, vil det va­e­re en ut­ro­lig let­tel­se for man­ge pa­tien­ter frem­for at skul­le af­gi­ve af­fø­rings­prø­ver, der for nog­le kan vir­ke be­sva­er­ligt. Det er ab­so­lut spa­en­den­de og rart at se, når der er tegn på frem­skridt, der lø­ser no­get af gå­den om kra­eft,« si­ger la­e­ge­fag­lig vi­ce­di­rek­tør i Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se Hans Storm.

Tarmkraeft er i dag den tred­je­hyp­pigst fo­re­kom­men­de kra­eft­form her­hjem­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.