’ ’

BT - - NYEHEDER -

Men jeg må og­så er­ken­de, jeg er for skvat­tet til at ta­ge kam­pen for os na­tur­ligt grim­me DET ER MÅ­SKE ri­me­ligt nok, at smuk­ke men­ne­sker kla­rer sig bed­re på score­mar­ke­det. Det må ger­ne va­e­re de­res ni­che, og jeg be­hø­ver ik­ke et skat­te­fradrag for al­le de gra­tis drinks, jeg er gå­et glip af. Men smuk­ke men­ne­sker får og­så bed­re job, hø­je­re løn og me­re so­ci­al an­er­ken­del­se – den slags er der la­vet vi­den­ska­be­li­ge un­der­sø­gel­ser af. Der­for er det jo enormt fri­sten­de for os na­tur­ligt grim­me at sny­de lidt for at va­e­re med i kon­kur­ren­ce­fel­tet – og det er ret uskyl­digt, hvis man over­ord­net har et af­slap­pet for­hold til ma­keup. Det har jeg ik­ke. For ek­sem­pel ta­e­sker jeg pa­nisk rundt for at smin­ke mig, in­den jeg luk­ker uven­te­de ga­e­ster ind. KAN I HU­SKE Bar­ba­ra Cart­land? Hun er et skra­em­me­bil­le­de for mig på ma­keup- og li­ge­stil­lings­fron­ten. Jeg har la­est, at hun al­tid stod en ti­me tid­li­ge­re op end sin mand og gik en ti­me se­ne­re i seng, så han ik­ke skul­le be­lem­res med hen­des us­min­ke­de an­sigt. Og må­ske hu­sker I og­så, at hen­des san­de HEL­DIG­VIS ER DER støt­te at hen­te på de so­ci­a­le me­di­er. Her brin­ger kend­te da­mer sel­fies uden smin­ke – vist­nok for at hja­el­pe usik­re stak­ler som mig, men det har den mod­sat­te ef­fekt. De lig­ner nem­lig bli­de fe­er i en fon­ta­e­ne af som­mer­regn, når de hash­tag­ger sig med #no­ma­keup og det me­re stor­lad­ne #mitsan­de­je­g­u­den­fil­ter. Alt sam­men får mig ba­re til at fø­le mig end­nu me­re for­kert, da mit san­de jeg me­re lig­ner Gol­lum, der fla­e­ben­de over li­vets uret­fa­er­dig­he­der ry­ger en stang Prin­ce. Des­u­den er det ae­r­ger­li­ge ved de bil­le­der, at jeg ik­ke la­en­ge­re kan ta­le mit eget min­dre­va­erd ned med, at Chri­sti­a­ne og co. ba­re ser la­e­kre ud, for­di de har ma­keu­par­ti­ster til rå­dig­hed. JEG VIL GER­NE va­e­re et bed­re for­bil­le­de for mi­ne døtre, som snart ram­mer den sår­ba­re al­der, hvor man hur­tigt kan bli­ve bildt ind af si­ne om­gi­vel­ser, at pi­gers vig­tig­ste funk­tion er at py­n­te, og at de skal stra­e­be me­re ef­ter fy­sisk per­fek­tion end ån­de­lig. Det vil jeg ik­ke bi­dra­ge til. Men kom­mer de ik­ke til at lig­ne Chri­sti­a­ne, og spør­ger de en dag, om de skal bru­ge ma­keup, når de skal til sam­ta­le på drømm­ejob­bet – så er sva­ret jo nok desva­er­re et Tors­dags­klum­men bli­ver i dag skre­vet af Met­te God­dik­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.