Twit­ter­pra­esi­den­ten

BT - - NYEHEDER -

I1950 op­t­rå­d­te ra­esi­dent Tru­mans dat­ter Mar­ga­ret i Was­hin­g­ton DC. Kri­ti­ke­ren Paul Hu­me skrev en ven­lig, men me­get ne­ga­tiv an­mel­del­se af Mar­ga­rets op­tra­e­den, hvil­ket fik fa­de­ren og pra­esi­den­ten Har­ry Tru­man til at fa­re i bla­ek­hu­set og skri­ve til Hu­me, at han vil­le ban­ke ham gul og blå, hvis de to no­gen­sin­de mød­tes. PRA­ESI­DENT NIXON HAV­DE et hold af hånd­lan­ge­re, der i det skjul­te for­søg­te at få folk ru­i­ne­ret el­ler fy­ret, hvis de hav­de ge­ne­ret pra­esi­den­ten. Lyn­don B. Jo­hn­son brug­te me­get af sin tid som pra­esi­dent på at plan­la­eg­ge, hvor­dan han kun­ne yd­my­ge dem, han var ble­vet vred på. AL­LI­GE­VEL FOR­BIN­DER MAN pra­esi­den­tem­be­det med no­get, hvor man er ha­e­vet over den slags ak­ti­vi­te­ter. Og når pres­sen skrev om Tru­mans brev til Hu­me, und­skyld­te han med, at han hav­de re­a­ge­ret som en far og un­der­stre­ge­de, at han ik­ke hav­de tru­et Hu­me i sin rol­le som pra­esi­dent. DA TRUMP FOR ny­lig så nog­le de­mon­stran­ter bra­en­de det ame­ri­kan­ske flag, fo­re­slog han, at de skul­le straf­fes og mi­ste de­res ame­ri­kan­ske Se­ba­sti­an Lukas Bych stats­bor­ger­skab - til­sy­ne­la­den­de uvi­den­de om, at hø­jeste­ret al­le­re­de har be­slut­tet, at det ik­ke er straf­bart at bra­en­de det ame­ri­kan­ske flag. VIA TWIT­TER HAR Trump ska­eldt ud på New York Ti­mes, for­di de har gre­bet ham i end­nu en på­stand, som han ik­ke har no­get som helst be­la­eg for. Trump har helt uden skyg­gen af be­vis på­stå­et, at valgs­vin­del har ko­stet ham mil­li­o­ner af stem­mer. TRUMPS NA­ER­ME­STE HAR for­søgt at få hans Twit­ter­pro­fil un­der kon­trol. Mod­sat pra­esi­den­ten for­står de, at lan­dets na­e­ste pra­esi­dent ik­ke kan af­slø­re sig selv som en kon­spira­tions­te­o­re­ti­ker, der an­gri­ber lan­dets de­mo­kra­ti­ske fun­da­ment og ik­ke for­står lan­dets love, og som ty­de­lig­vis mis­bru­ger sin po­si­tion til at gå ef­ter si­ne kri­ti­ke­re. TRUMP GØR IK­KE no­get, som an­dre ik­ke har gjort før ham, men når det sker via hans twe­ets, får of­fent­lig­he­den ind­sigt i pra­esi­den­tens psy­ke på en fa­con, der un­der­mi­ne­rer ham og em­be­det. Det er ha­e­vet over dis­kus­sion, at Trumps brug af so­ci­a­le me­di­er var ba­ne­bry­den­de un­der valg­kam­pen. No­gen bør op­stil­le kla­re reg­ler for, hvad pra­esi­den­ten må og ik­ke må på so­ci­a­le me­di­er

DEBATINDLAEG

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.