Mira­kel at de le­ver

BT - - NYEHEDER -

SKA­EB­NE Kun seks men­ne­sker – tre fod­bold­spil­le­re, en jour­na­list og to be­sa­et­nings­med­lem­mer – over­le­ve­de ulyk­ken nat­ten til tirs­dag, hvor et le­jet pas­sa­ger­fly med 77 men­ne­sker om bord styr­te­de ned på vej til Me­del­lin i Co­lom­bia. Her skul­le det bra­si­li­an­ske fod­bold­hold Cha­peco­en­se Re­al spil­le den før­ste af to fi­na­le­kam­pe i Sy­da­me­ri­kas na­est­fi­ne­ste tur­ne­ring Co­pa Ame­ri­ca­na. Men fly­et styr­te­de ned blot fem ki­lo­me­ter fra lan­dings­ba­nen.

Blandt de over­le­ven­de fod­bold­spil­le­re er må­l­man­den Ja­ck­son Fol­l­man. Han er nu våg­net op til be­ske­den om, at hans høj­re ben er ble­vet am­pu­te­ret, mens for­svars­spil­le­ren He­lio Ne­to sta­dig er ind­lagt på in­ten­si­vaf­de­lin­gen med sva­e­re kva­e­stel­ser i an­sig­tet, bryst­kas­sen og lun­ger­ne. Den tred­je af spil­ler­ne, Alan Rus­chel, er ble­vet ope­re­ret i rygsøj­len.

Ot­te an­dre af klub­bens spil­le­re red­de­de de­res liv, for­di de en­ten pga. ska­der el­ler var ble­vet be­dømt til ik­ke at va­e­re go­de nok til at kom­me med, ik­ke be­fandt sig om bord på fly­et. Et valg, der red­de­de hans liv Må­l­man­den Ni­val­do hav­de valgt ik­ke at ta­ge med, for­di han hel­le­re vil­le spil­le i går, hvor Cha­peco­en­se skul­le ha­ve spil­let bra­si­li­ansk liga­kamp mod At­léti­co Mi­neiro. Den kamp er na­tur­lig­vis af­lyst nu – li­ge­som al øv­rig sy­da­me­ri­kansk fod­bold.

»Det var me­nin­gen, at jeg skul­le ha­ve va­e­ret med fly­et. Men jeg end­te med at bli­ve hjem­me,« si­ger Ni­val­do til glo­bo­esport. Det skri­ver Daily Te­le­graph.

»Der er en år­sag til alt her i li­vet. Jeg tog hel­ler ik­ke med til ude­kam­pen mod Pal­meiras i sid­ste run­de, for­di jeg vil­le ha­ve min ju­bila­e­um­skamp på hjem­me­ba­ne mod At­léti­co Mi­neiro,« si­ger den 42-åri­ge må­l­mand, der har ta­get kon­se­kven­sen af flyu­lyk­ken.

Han vil ik­ke spil­le fle­re kam­pe og får alt­så ik­ke sin ju­bila­e­um­skamp.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.