Ildsja­e­len In­ger

BT - - NYEHEDER -

FRIVILLIGPRISEN Na­e­sten dag­ligt fin­der man hen­de spr­ud­len­de i for­re­ste ra­ek­ke på gym­na­stikgul­vet i den lil­le nord­jy­ske by Pan­d­rup, men i går var det med fugt i øjen­kro­ge­ne, at hun trå­d­te ind på de bo­ne­de gul­ve i Kø­ben­havn. Dér vandt den 65-åri­ge In­ger Kri­sten­sen dét, der kal­des de fri­vil­li­ges Oscar – en pris, der er en hyl­dest til dem, der har over­skud til at va­e­re no­get for an­dre. »Fa­el­les for dem er, at de ik­ke gør me­get va­e­sen af sig, men er men­ne­sker, som man hu­sker for al­tid,« sag­de Rø­de Kors’ pra­esi­dent Han­na Li­ne Jakob­sen in­den ud­de­lin­gen.

Så­dan en som In­ger Kri­sten­sen, der er for­mand for Pan­d­rup Gym­na­stik og Ung­doms­for­e­ning, og som fik pri­sen for sit ’livslan­ge en­ga­ge­ment’.

»Det er me­get be­va­e­gen­de. Jeg er yd­myg og rørt,« si­ger hun.

»Der er så man­ge men­ne­sker, der ta­ger del i det fri­vil­li­ge ar­bej­de derop­pe. Og at stå dér som re­pra­e­sen­tant for så man­ge, der gør det af hjer­tet, det vir­ker sta­er­kt på mig.« Gi­ver na­e­ring Li­ge si­den hun var 17 år, har den bank-ud­dan­ne­de In­ger Kri­sten­sen va­e­ret gym­na­stik-in­struk­tør i den lil­le by, som be­bos af 2.954 men­ne­sker.

Iføl­ge Wikipe­dia har by­en et ’rå­d­hus og en fi­re­vin­get vind­møl­le, en bap­ti­st­kir­ke, udsmyk­ket med mosaik­vin­du­er, og en 13 me­ter høj me­talskul­p­tur’.

Men den har og­så ildsja­e­len In­ger Kri­sten­sen, som med tre børn, de der­til hø­ren­de svi­ger­børn og fem bør­ne­børn på ot­te, syv, fem, to­et­halvt og tre må­ne­der el­lers har haft sit at se til.

»Ja, og så min mand Poul Erik og vo­res land­brug, som han pas­ser,« til­fø­jer In­ger Kri­sten­sen med et smil.

»Jeg kun­ne sag­tens va­e­re hop­pet af, den­gang mi­ne eg­ne børn stop­pe­de med gym­na­stik­ken, men det er en livs­hold­ning for mig at frem­me den fol­ke­li­ge op­lys­ning, at va­e­re med til at øge den so­ci­a­le sam­men­ha­engs­kraft og fa­el­les­skab i by­en. Det vil jeg ger­ne sta­dig bi­dra­ge til, for jeg er og­så in­ter­es­se­ret i, at vo­res lo­kal­sam­fund ud­vik­ler sig og er et godt sted at le­ve og bo,« si­ger In­ger Kri­sten­sen, hvis eg­ne tre børn i øv­rigt og­så del­ta­ger i det fri­vil­li­ge ar­bej­de i Pan­d­rup, si­de om si­de med hund­re­de­vis an­dre.

»At sam­ar­bej­de med så man­ge an­dre ener­gi­ske fri­vil­li­ge gi­ver na­e­ring.«

Pri­sen på 25.000 kr. ven­tes at gå til ud­dan­nel­se af de fri­vil­li­ge i Pan­d­rup Gym­na­stik og Ung­doms­for­e­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.