Hun­de­virus ska­ber pa­nik

BT - - NYEHEDER -

SMITTEFARE ud­brud af den far­li­ge par­vovirus er kon­sta­te­ret på Fyn.

Virus­sen ram­mer hund­e­nes ma­ve-tarm-ka­nal og er sa­er­lig far­lig for hval­pe og ung­hunde, der ik­ke er vac­ci­ne­ret. Symp­to­mer­ne er bl.a. vold­som­me opkast­nin­ger og blo­dig di­ar­ré, der gi­ver va­e­sket­ab, og som i va­er­ste fald kan ko­ste hund­en li­vet. For Tul­le er be­sø­get på Øster­gaards Dy­re­ho­spi­tal det år­li­ge kon­troltjek, for­di hen­des vac­ci­na­tions­da­ek­ning ud­løb for ny­lig.

»Selv­om Tul­le har fulgt vac­ci­na­tions­pro­gram­met, så bli­ver jeg da be­kym­ret. Sa­er­ligt nu, når man hø­rer om par­vovirus. Jeg vil ik­ke ri­si­ke­re no­get, der­for fik jeg en tid så hur­tigt som mu­ligt,« si­ger Charlotte Ras­mus­sen. Ud­brud på Fyn Det ak­tu­el­le ud­brud af par­vovirus er fo­re­lø­big iso­le­ret til Fyn. Iføl­ge TV2 Fyn blev et kuld hval­pe på Nord­fyn af­li­vet for ca. en må­ned si­den, ef­ter de hav­de få­et kon­sta­te­ret den dø­de­li­ge virus. I fre­dags blev et nyt kuld hval­pe med par­vovirus af­li­vet, den­ne gang ved Ot­terup, og lør­dag blev yder­li­ge­re to hval­pe af­li­vet. Der­med har virus­sen i alt ko­stet 15 fyn­s­ke hunde li­vet.

Års­lev Dy­r­e­kli­nik på Fyn har be­hand­let fle­re af de smit­te­de hunde, og i går ki­me­de te­le­fo­nen kon­stant, forta­el­ler dyr­la­e­ge An­ne Lou­i­se Spar­vath.

»Folk er na­e­sten pa­ni­ske. Det er bå­de hund­e­e­je­re med vok­sen­hunde, hvor vac­ci­na­tio­nen må­ske er ved at ud­lø­be, el­ler hvor de har glemt, hvor­når hund­en sidst er vac­ci­ne­ret, og op­dra­et­te­re, der vil ha­ve de­res hval­pe vac­ci­ne­ret nu,« si­ger An­ne Lou­i­se Spar­vath.

Dyr­la­e­gen op­for­drer til, at hund­e­e­je­re og op­dra­et­te­re får de­res hunde og sa­er­ligt hval­pe vac­ci­ne­ret, hvis de ik­ke al­le­re­de er det.

»Er du i tvivl, så ring til din dyr­la­e­ge. Hvis man har en im­por­te­ret hund, sa­er­lig fra Øst­eu­ro­pa, så an­be­fa­ler vi at få hund­en ba­sisvac­ci­ne­ret, uan­set om der står i hund­ens pas, at den er vac­ci­ne­ret. For de uden­land­ske op­dra­et­te­re kan sag­tens fi­f­le med det, og vi kan ik­ke stå in­de for en vac­ci­na­tion, der er la­vet i ud­lan­det,« si­ger An­ne Lou­i­se Spar­vath.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.