Kultur Na­er­kon­takt på en ny må­de

BT - - KULTUR -

FILM

I cen­trum mø­der vi sprog­eks­per­ten og uni­ver­si­tetsla­e­re­ren Lou­i­se Banks (Amy Adams), der un­der­vi­ser, mens hun for­sø­ger at kom­me sig over ta­bet af sin ene og el­ske­de dat­ter.

På en grå og helt al­min­de­lig hver­dag fin­der men­ne­ske­he­den ud af, at vi gan­ske rig­tigt ik­ke er ale­ne i uni­ver­set.

Som gi­gan­ti­ske op­ret­stå­en­de syl­te­de agur­ker pla­ce­rer tolv skyg­ge­ag­ti­ge rum­ski­be sig så­le­des uden var­sel over li­ge så man­ge til­sy­ne­la­den­de til­fa­el­di­ge ste­der på klo­den. I USA sva­e­ver det 500 me­ter hø­je rum­far­tøj over øde­mar­ken i sta­ten Mon­ta­na.

Som én af ver­dens le­den­de sprog­eks­per­ter hy­res dr. Lou­i­se Banks nu til at be­sva­re det op­lag­te spørgs­mål: ’Hvad fa’en vil I her’. Og det er start­skud­det til en ek­stra­or­di­na­er film­rej­se, hvor al­le san­ser bli­ver ta­get i brug.

I mod­sa­et­ning til Ste­ven Spi­el­bergs sta­dig fan­ta­sti­ske ’Na­er­kon­takt af tre­die grad’ jam­mer de frem­me­de nem­lig ik­ke vel­vil­ligt med på fem iø­re­fal­den­de to­ner på et far­ve­rigt key­bo­ard, og i mod­sa­et­ning til en an­den rum-fa­vo­rit, ’In­de­pen­den­ce Day’ la­eg­ger de hel­ler ik­ke for med at ja­ev­ne New York og Lon­don med jor­den.

Nej, i ’Ar­ri­val’ sva­e­ver de to sto­re rumva­es­ner med ka­e­le­nav­ne­ne ’Ab­bott’ og ’Co­stel­lo’ (ame­ri­kansk ko­me­di­e­par) rundt bag en gi­gan­tisk glasva­eg, der i de­res rum­skib ad­skil­ler vo­res at­mos­fa­e­re fra de­res at­mos­fa­e­re. Tru­en­de krig De ven­ter. Og igen­nem sam­me mas­si­ve glasva­eg for­sø­ger Lou­i­se Banks og hen­des ma­te­ma­ti­ske kol­le­ga Ian Don­nel­ly (Je­re­my Ren­ner) at kort­la­eg­ge et fa­el­les sprog, så kom­mu­ni­ka­tio­nen kom­mer i stand og den til­ta­gen­de mi­li­ta­e­re spa­en­ding, der er ved at op­stå i bl.a. Ki­na og Rusland, kan af­va­er­ges – la­eg i øv­rigt ma­er­ke til, at Dan­mark er først på vi­deoska­er­men med vi­den­ska­be­li­ge ge­ni­er.

’Ar­ri­val’ hand­ler selv­føl­ge­lig først og frem­mest om kan­tak­ten imel­lem os og de frem­me­de. Men fil­men hand­ler og­så om at lyt­te til hin­an­den og om at for­stå hin­an­den. Og midt i den­ne van­vit­ti­ge po­li­ti­ske pe­ri­o­de, hvor vir­ke­lig­he­den kan va­e­re sva­er at fat­te, min­der ’Ar­ri­val’ os om, at der fin­des no­get godt i al­le. Og­så spa­en­den­de Og tag nu en­de­lig ik­ke fejl. Trods si­ne fi­lo­so­fi­ske til­tag er ’Ar­ri­val’ og­så spa­en­den­de som ind i h...

Så­le­des må vo­res fred­som­me­li­ge eks­per­ter ka­em­pe imod me­re ag­gres­si­ve med­lem­mer af den ame­ri­kan­ske de­le­ga­tion, der al­ler­helst ba­re vil ’tryk­ke på knap­pen’. Et par løb­s­ke sol­da­ter ri­si­ke­rer med en kraf­tig spra­eng­lad­ning at øde­la­eg­ge det he­le. Og net­op som man ta­en­ker: ’Hvor­dan da­e­len skal det her en­de’, slår in­struk­tør De­nis Vil­le­ne­u­ve en im­po­ne­ren­de sløj­fe på hi­sto­ri­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.