’ ’

BT - - TV/RADIO -

SKU­E­SPIL Han er kun 22 år, men li­ge om lidt vil hans navn med stor sand­syn­lig­hed va­ek­ke gen­ken­del­se over det me­ste af ver­den. Alex Høgh An­der­sen spil­ler nem­lig rol­len som den voks­ne Ivar The Bo­ne­less (Ivar Ben­løs, red.) i suc­ces­se­ri­en Vikings, der sen­des på HBO Nor­dic, når se­ri­en ven­der til­ba­ge med an­den del af sa­e­son fi­re den 1. de­cem­ber. Her spil­ler og­så dan­ske Marco Il­sø og Ida Marie Ni­el­sen med.

»Man ved jo, det kom­mer til at aen­dre en mas­se ting, når se­ri­en går i luf­ten. Selv­om det er of­fent­lig­gjort, at vi er med, så har folk jo ik­ke set end­nu, hvad det er, vi har la­vet,« forta­el­ler Alex Høgh An­der­sen og ud­dy­ber:

»Jeg har ar­bej­det på det her i halvan­det år, og jeg gla­e­der mig til, at bom­ben sprin­ger, så folk kan re­a­ge­re på det, og jeg kan for­hol­de mig til de­res re­ak­ti on.« Det kom­mer til at aen­dre en mas­se ting LØS­NIN­GER til op­ga­ver si­de: 26 Nem: 48, Mel­lem: 71, Sva­er:104

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.