T I RAN­DERS

BT - - SUPERLIGA -

grelt, at det yder­ste at laks­ko­e­ne måt­te ta­ges i brug på mål­stre­gen for at for­hin­dre an­gri­be­ren i en far­lig dans med mat­chvin­der­rol­len.

De fra­ek­ke for­søg fort­sat­te, seks fra hvert hold ba­re i før­ste halv­del af af den mun­tre af­ten.

Ef­ter en halv ti­me eks­plo­de­re­de lø­jer­ne, da dom­mer Mads-Kri­stof­fer Kri­stof­fer­sen lod de ef­ter­hån­den fru­stre­re­de ung­kar­le ta­ge et af de va­erts­hus­slags­mål, man nor­malt ord­ner uden­for, ved det ene hjør­ne­flag. Vur­de­rin­gen var øjen­syn­ligt, at par­ter­ne var li­ge go­de om det, og ge­myt­ter­ne blev der­for først da­em­pet, da ta­e­ske­ne i form af en fem-seks po­ten­ti­el­le fris­park var ble­vet ud­delt, og de to al­fa­han­ner, Mads Fen­ger og Jo­han Lars­son, slut­te­ligt fik be­sked om, at de­res fri­bil­let­ter til na­e­ste fest blev ind­dra­get, hvis ik­ke de slap­pe­de lidt af. Des­pe­rat til­bud Det hjalp på de be­skid­te tri­ck. I hver fald blev de over­set el­ler set igen­nem fin­gre med, og desva­er­re for de ba­en­ke­var­me­re, der var ta­get i by­en for at iag­ta­ge den spa­en­den­de del af af­te­nens show, par­rings­ag­ten, ude­blev og­så for­løs­nin­gen - ind­til kort før luk­ke­tid. For som det of­te sker, når ti­mer­ne bli­ver små, og mu­lig­he­der­ne bli­ver fa­er­re, en­der den ef­ter­trag­te­de med at si­ge ja til et des­pe­rat til­bud. Brønd­bys Chri­sti­an Jakob­sen var egent­lig kom­met alt for sent til fe­sten. Først med fem mi­nut­ter igen fandt han ind­gan­gen. Til gen­ga­eld skul­le han kun bru­ge en be­rø­ring til at la­eg­ge ar­men om den sto­re pra­e­mie. Fak­tisk var det hold­kam­me­rat An­drew Hjulsa­ger, der greb ud ef­ter tro­fa­e­et, men Jakob­sen var kvik og fik ret­tet for­sø­get af, og så var sej­rs­må­let i kas­sen.

Med scor­in­gen kun­ne Brønd­by hol­de ef­ter­fest i bus­sen he­le vej­en hjem vel vi­den­de at en af liga­ens hår­de­ste kon­kur­ren­ter til an­den­plad­sen nu er di­stan­ce­ret med seks po­int.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.