Farum-dren­gen vok­ser fra re­den

BT - - SUPERLIGA -

MÅLSLUGER men Kim Aa­bech, der løb med op­ma­er­k­som­he­den til at be­gyn­de med, da han køligt om­sat­te en chan­ce i fel­tet til scor­ing ef­ter en halv ti­me. FC Nord­s­ja­el­land for­må­e­de dog på de sid­ste 10 mi­nut­ter af op­gø­ret at ven­de kam­pen på ho­ve­d­et. Først score­de Emi­li­a­no Marcon­des et pragt­mål fra di­stan­cen, og kort in­den slut­fløjtet fik hjem­me­hol­det til­delt et tyndt straf­fes­park, som Marcus Ing­vart­sen – hvem el­lers? – tog sig af.

»Jeg sy­nes ik­ke, jeg spil­ler godt nok, men da vi får et straf­fes­park, fø­ler jeg mig skarp, og jeg er sik­ker på, at jeg skal ta­ge mig af det,« lød det fra Ing­vart­sen, der i sam­me øje­blik han score­de brag­te sig ale­ne i front på Su­per­liga­ens top­sco­rer­li­ste med 12 mål.

Sej­ren be­tød i øv­rigt, at FC Kø­ben­havn som det før­ste hold er sik­ker på at spil­le me­dal­je­slut­spil i for­å­ret.

Kam­pen mod AC Hor­sens var Marcus Ing­vart­sens num­mer 60 for FC Nord­s­ja­el­lands bed­ste mand­skab, men til trods for at han net­op har for­la­en­get sin kon­trakt med FC Nord­s­ja­el­land, når han nok na­ep­pe til kamp num­mer 100.

»For­hå­bent­lig går jeg ik­ke kon­trak­ten ud i den for­stand, at jeg hå­ber på at gø­re det godt nok til at kom­me til ud­lan­det. Det er pla­nen for bå­de mig og Nord­s­ja­el­land, at jeg skal sa­el­ges på et tids­punkt,« si­ger Ing­vart­sen, der drøm­mer om en dag at spil­le i en af de helt sto­re liga­er i Eu­ro­pa. Pla­nen er lagt Den drøm er han na­ep­pe ale­ne om, men skal man tro me­di­er så­som en­gel­ske Det gi­ver sig selv, at der er re­la­tivt man­ge klub­ber, som føl­ger en ung top­sco­rer Mir­ror, kan det for ham bli­ve en re­a­li­tet. I hvert fald mel­des det, at klub­ber så sto­re som Ar­se­nal, Ju­ven­tus og Ever­ton hol­der øje med Nord­s­ja­el­lands for­re­ste ge­led.

Marcus Ing­vart­sens agent, Mi­cha­el Stensgaard, fast­slår, at der er in­ter­es­se for hans spil­ler, men øn­sker ik­ke at kom­me det na­er­me­re.

»Jeg kan ik­ke kom­men­te­re kon­kre­te klub­ber, men det gi­ver sig selv, at der er re­la­tivt man­ge klub­ber, som føl­ger en ung top­sco­rer. Det sy­nes de fle­ste, at de bli­ver nødt til at kig­ge på,« si­ger Mi­cha­el Stensgaard og løf­ter slø­ret for lidt af frem­tids­pla­ner­ne for Marcus Ing­vart­sen:

»Nord­s­ja­el­land har et ry for at va­e­re vil­lig til at sa­el­ge si­ne spil­le­re, så vi har ik­ke en for­vent­ning om, at han (Marcus Ing­vart­sen, red.) kom­mer til at gå kon­trak­ten ud. Det er sva­ert sa­et­te en pra­e­cis de­ad­li­ne på, hvor­når Marcus skal af sted, men vi ar­bej­der der­u­dad, og så må vi se, hvor­når den helt rig­ti­ge klub med det rig­ti­ge pro­jekt mel­der sig.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.