Søn­derjy­ske går ef­ter en dansk af­lø­ser

BT - - SUPERLIGA -

JAG­TEN ER SAT IND ba­re pas­set rig­tig godt til os ind­til vi­de­re,« på­pe­ger Hans Jør­gen Hay­sen.

Og jag­ten på af­lø­se­ren for ’Årets tra­e­ner’ har da og­så va­e­ret i gang i et godt styk­ke tid, er­ken­der sport­s­che­fen. Det var nem­lig alt an­det end en bom­be un­der fod­bold­fun­da­men­tet i Ha­der­s­lev, at ch­eftra­e­ner Jakob Mi­chel­sen i går blev pra­e­sen­te­ret som ny mand i spid­sen for Ham­m­ar­by. BT kun­ne al­le­re­de for to uger si­den af­slø­re, at der var for­hand­lin­ger i gang med den sven­ske stor­klub.

»Det er en pro­ces, vi har igang­s­at for no­get tid si­den, i og med at vi hav­de en uaf­kla­ret sag i for­hold til en ch­eftra­e­ner, der har kon­trak­t­ud­løb til som­mer, sam­ti­dig med at der kom nog­le hen­ven­del­ser, der kun­ne be­ty­de, at han var va­ek al­le­re­de til vin­ter,« forta­el­ler sport­s­di­rek­tør Hans Jør­gen Hay­sen og til­fø­jer:

»I den si­tu­a­tion er det klart, at vi fin­der den li­ste, som vi al­tid har lig­gen­de, frem og får kig­get på, hvor em­ner­ne er hen­ne, og hvad mu­lig­he­der­ne er. Og så flyt­ter vi lidt op og ned på nav­ne­ne i for­hold til mu­lig­he­der­ne. Det har vi selv­føl­ge­lig al­le­re­de gjort – alt an­det vil­le va­e­re ma­er­ke­ligt.« Vil ha­ve an af­kla­ring snart Un­der Søn­derjy­skes hjem­me­kamp mod AaB tirs­dag af­ten sad den tid­li­ge­re HB Kø­ge-tra­e­ner Henrik Pe­der­sen på tri­bu­nen. Kun­ne det va­e­re Mi­chel­sens af­lø­ser?

»Det kom­mer jeg ik­ke til at si­ge no­get om. Hvem vi ser på og snak­ker med, for­bli­ver en in­tern ting. Og om jeg al­le­re­de har ført sam­ta­ler, el­ler om jeg gør det om en ti­me, kom­mer jeg hel­ler ik­ke til at ud­ta­le mig om,« forta­el­ler Hans Jør­gen Hay­sen, der dog til­fø­jer, at han sat­ser på ha­ve en af­kla­ring på tra­e­ner­po­sten så hur­tigt som mu­ligt.

BT har kig­get na­er­me­re på tre op­lag­te kan­di­da­ter til at over­ta­ge de for­sva­ren­de sølvvin­de­re ef­ter års­skif­tet: Al­lan Kuhn, Henrik Pe­der­sen og Chri­sti­an Løn­strup.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.