’Baj Baj’ til Ha­der­s­lev

BT - - SUPERLIGA -

OVER SUNDET det be­ty­der rig­tig me­get for mig, at al­le tre par­ter er gla­de for den af­ta­le, vi har la­vet, og at Søn­derjy­ske og­så får no­get ud af det,« si­ger Jakob Mi­chel­sen, der forta­el­ler, at der har va­e­ret stor in­ter­es­se for ham fra fle­re for­skel­li­ge ar­bejds­gi­ve­re bå­de i som­mer og i lø­bet af ef­ter­å­ret, men at Ham­m­ar­by kun­ne le­ve­re den bed­ste pak­ke og hav­de en ved­va­ren­de in­ter­es­se i ham. Eu­ro­pa hav­de be­ty­det al­ver­den Den sto­re in­ter­es­se kom­mer ef­ter et im­po­ne­ren­de halvan­det år i Ha­der­s­lev. Og Jakob Mi­chel­sen har da og­så sva­ert ved at ud­pe­ge én ting, som den stør­ste suc­ces­op­le­vel­se.

»Der har va­e­ret man­ge høj­de­punk­ter. Vo­res sid­ste kamp i sid­ste sa­e­son i Brønd­by, hvor vi med 19.000 på la­eg­ter­ne skal ha­ve po­int (for at vin­de sølv, red.) og kø­rer en 2-1-sejr hjem. Det var stort. Jeg er og­så me­get stolt af vo­res eu­ro­pa­ei­ske kampag­ne, hvor vi slår Strøms­god­set og Lu­bin ud, in­den vi så over to kam­pe er me­get ta­et på at slå Spar­ta Prag ud, som nu fø­rer sin Eu­ro­pa Le­ague-pul­je,« si­ger Jakob Mi­chel­sen.

Net­op kam­pe­ne mod den tjek­ki­ske ho­ved­stads­klub er og­så, hvad Jakob Mi­chel­sen frem­ha­e­ver som sin stør­ste skuf­fel­se som tra­e­ner for de ly­se­blå fra Ha­der­s­lev.

»For hver dag, der går, bli­ver skuf­fel­sen min­dre og stolt­he­den stør­re, men til den dag, jeg bli­ver lagt i gra­ven, vil der va­e­re en flig af skuf­fel­se i mig. Det kun­ne ha­ve aen­dret he­le klub­ben langt ud i frem­ti­den, hvis vi var kom­met i grup­pe­spil­let,« si­ger den kom­men­de Ham­m­ar­by-tra­e­ner med hen­vis­ning til, at klub­ben gik glip af Eu­ro­pa Le­ague-grup­pe­spil­let på grund af et tjek­kisk mål til 3-2 kort før tid ef­ter at ha­ve ført 2-0.

Jakob Mi­chel­sen la­eg­ger dog ik­ke skjul på, at be­slut­nin­gen om at for­la­de Ha­der­s­lev har va­e­ret sva­er.

»Jeg har haft det rig­tig godt i Søn­derjy­ske, og det kom­mer jeg til at sav­ne. Jeg kom­mer til at sav­ne min dag­lig­dag, og det bli­ver da sva­ert at si­ge far­vel, men det er jo, for­di jeg har haft det så godt,« si­ger han. Stør­ste pu­bli­kum i Nor­den De grøn- og hvid­stri­be­de fra Ham­m­ar­by er et af Sve­ri­ges mest po­pu­la­e­re fod­bold­hold og kan og­så pra­le af liga­ens hø­je­ste til­sku­er­gen­nem­snit, og det pres ser Jakob Mi­chel­sen frem til at op­le­ve.

»Jeg gla­e­der mig til at spil­le for­an det stør­ste hjem­me­pu­bli­kum i Nor­den. Det er en stor klub med en ka­em­pe fan­ba­se og et stort pres, Grund­la­eg­gen­de er det jo sjove­re selv at luk­ke dø­ren bag sig end at få fem fla­de i rø­ven og bli­ve fy­ret og det ser jeg som et pri­vil­e­gi­um. Jeg har spil­let for­an 70.000 i Afri­ka før, og det var og­så et in­ci­ta­ment at kom­me ud og op­le­ve det pres igen. Det gla­e­der jeg mig ek­stremt me­get til,« si­ger Jakob Mi­chel­sen, der tid­li­ge­re har va­e­ret ung­domsland­stra­e­ner i Tan­za­nia.

Han er ble­vet frem­lagt en plan, som lig­ger la­en­ge­re ude i frem­ti­den end at skul­le få suc­ces li­ge nu og her. Ham­m­ar­by har kun vun­det ét mester­skab i klub­bens hi­sto­rie, så det er ik­ke en for­vent­ning, at der skal stå tro­fa­e­er i ska­bet, når Alls­venskansa­e­so­nen slut­ter.

»Det pro­jekt, der er frem­lagt, hand­ler om det lan­ge se­je tra­ek. Der skal byg­ges no­get op, og det ta­ger tid. Det bli­ver spa­en­den­de,« si­ger Jakob Mi­chel­sen om klub­ben, der i den net­op af­slut­te­de sa­e­son slut­te­de som num­mer 11 ud af 16 hold.

For­an Jakob Mi­chel­sen lig­ger to kam­pe med Søn­derjy­ske, som har hans ful­de fo­kus, in­den han be­gyn­der at kon­cen­tre­re sig om li­vet i det sven­ske med Ham­m­ar­by-kam­pe på vi­deo, snus og Kal­les Kavi­ar.

»En af de tre ting skal jeg i hvert fald i gang med. Men hel­ler ik­ke før ef­ter­års­sa­e­so­nen er slut. Jeg hå­ber at kun­ne slip­pe for snu­sen, men der skal helt sik­kert ses en del kam­pe på vi­deo,« si­ger Jakob Mi­chel­sen små­gri­nen­de, in­den han til­fø­jer:

»Der er vist og­så plads til for­bed­rin­ger i mit sven­ske, selv om vi har haft Si­mon Kroon i trup­pen i et års tid.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.